Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Je libo elektromobil s dotací?

V rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ekomobilita“ je možné pořídit vozidla s alternativním pohonem s dotací až 40 %. Více ZDE.

Nejbližší možnosti čerpání dotací z OPŽP

Příjem žádostí v nejbližší výzvě pro odpady bude spuštěn 2. 9. 2019. Tato výzva bude mimo jiné určena pro výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:

  • systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů včetně bioodpadů,
  • sběrné dvory a sklady KO,
  • zařízení pro separaci KO a materiálové využití odpadů (nejsou podporovány kompostárny),
  • nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury.

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby od studie proveditelnosti přes zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele až po administraci dotace a technicko-provozní dokumentaci pro provoz zařízení.

Pro pořízení domácích kompostérů, Re-Use center a dalších projektů pro předcházení vzniku odpadů se připravuje výzva na jaro 2020.

Koláčková (2. 7. 2019)

Benchmarking OH obcí

Nově je k dispozici analýza ukazatelů OH v obcích ČR. Analýzy byly zpracovány s využitím zveřejněných POH obcí. Rok 2015 byl u většiny POH obcí posledním rokem posuzovaného období, za které jsou v POH k dispozici údaje. Provedli jsme analýzu základních ukazatelů OH za tento rok u více než dvou set obcí s celkem 3,8 mil. obyvatel (nezahrnuje Prahu). Z POH ČR jsme pro benchmarking OH obcí vybrali klíčové cíle a jejich ukazatele pro materiálové využití odpadů a snížení skládkování odpadů.

Rámcový článek Ing. Pavla Nováka a Ing. Andrey Koláčkové k tomuto tématu jsme publikovali v Odpadovém fóru (www.odpadoveforum.cz). Podrobné údaje, zahrnující další druhy odpadů a rozdělení benchmarků podle velikostních skupin obcí budeme postupně pro obce publikovat na našich stránkách v sekci Pro obce – benchmarking OH obcí.

 

Účinnost separace bioodpadů, textilu a nebezpečných odpadů

Vedle již zveřejněných účinností separace papíru, plastů, skla a kovů Vám přinášíme další sadu benchmarků OH obcí. Jedná se o účinnosti separace textilu, nebezpečných odpadů a bioodpadů. Cíle pro tyto odpady sice nejdou přímo stanoveny v POH ČR, avšak separace těchto odpadů bude mít význam pro budoucí dosažení cílů pro materiálové využití komunálních odpadů, které  bude platné po roce 2020. Celý článek zde.

Kol. (6. 6. 2019)

 

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích

Zásadní pro dosažení vysoké úrovně využití KO v obcích je účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“). Do odděleně shromážděných odpadů obcí se dle Metodického návodu pro zpracování POH obcí započítávají také odpady předané občany mimo systém obce (typicky do výkupny odpadů nebo školní sběry), což přispívá k vyšší účinnosti separace zejména u papíru a kovů. Téměř 9 z 10 obcí v hodnoceném roce 2015 mělo účinnost separace PPSK pod cílových minimálně 50 %.

Jak na tom byly obce v různých velikostních kategoriích a podrobnosti o účinnosti papíru, skla, plastů a kovů jednotlivě se dozvíte zde.

Kol. (30. 4. 2019)

 

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly.

Doporučení

Odbyt kalů z ČOV

Podpořit rozmanité postupy pro odbyt kalů z ČOV:

  • Přímé zapracování upravených kalů (v rámci technologie ČOV) do půdy – zejména kalů z menších a středních obcí.
  • Spalování biologicky dosoušené biomasy s příměsí kalů z ČOV kvůli recyklaci fosforu v zařízeních, kde je možné fosfor následně agronomicky využít.
  • Aplikace využití kompostů na zemědělské půdě; kompost je velmi dobré hnojivo, ale v praxi naráží na nedostatek zkušeností a vysoké náklady na dopravu a aplikaci (v porovnání s minerálními hnojivy).

Mikrobiologické rozbory

  • Sjednotit výklad vyhlášky: ověření technologie se provádí, pokud 2x po sobě nevyjdou mikrobiologické testy

Závěry

V otázce možností využití kalů z ČOV na základě odborné debaty bylo konstatováno, že pokud jsou kaly použity v množství kolem 10 hm. % vsázky do zakládky kompostu, nečiní to technologii problém. Zpracování vyšších podílů kalů vyžaduje sofistikovanější postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky. Potom lze při využití kvalitních pomocných substrátů dosáhnout podílů kalů z ČOV ve vsázce cca 50 %, při dodržení hygienizačních teplot. Z hlediska množství biologicky rozložitelného odpadu produkovaného původci v poměru s množstvím kalů produkovaných na ČOV je kompostování technologií, která může ke zpracování produkce kalů z ČOV přispět jako jedna z významných technologií, avšak nemůže absorbovat veškerou produkci kalů z ČOV.

V návaznosti na výše uvedené je třeba brát v potaz i komplikace, které přináší při použití kalů na vstupu do kompostárny povinnost sledovat mikrobiologické ukazatele, neboť dlouhodobější skladování po samotném procesu zkompostování odpadů může být příčinou následné kontaminace již vyrobeného kompostu a tím znemožnění následného využití např. v zemědělství.  Není to pouze hledisko mikrobiologie, co odrazuje kompostárny od používání kalů. Je zde i komplikace technického rázu ve smyslu homogenizace vstupních surovin do zakládky, která celý proces komplikuje ale i prodražuje. Pro kompostování kalů je proto žádoucí kvalitní technologické zařízení a postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky.

Hledisko mikrobiologie kompostů po použití kalů, včetně četnějších kontrol státní správy může být jedním z důvodů, proč se mnoho kompostáren nebude chtít podílet na recyklaci živin a organické hmoty v rámci řešení kalového hospodářství ČR.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (18. 4. 2019)

Školení a semináře v roce 2019

Představujeme harmonogram školení a seminářů, které pro Vás chystáme na rok 2019. Jako vloni se můžete těšit na školení akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Pracovníci veřejné správy a odpadových firem si mohou vybrat ze dvou sad školení v jarním a podzimním kole.

První školení se bude konat již 28. února 2019 v Praze. Tématem je Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program. Školení je zaměřené na postup vyhodnocení POH a realizaci POH obce v praxi. Zpracování vyhodnocení POH je každoroční povinností dle zákona o odpadech (č. 185/2001, Sb., § 44 odst. 11). Účelem je posouzení postupu při plnění cílů POH, přínosu zavedených opatření stanovených v POH a nastavení, případně revidování realizačního programu POH pro příští období. Nabízíme zpracování vyhodnocení POH obce na klíč s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí certifikovaného ministerstvem životního prostředí, software pro podporu zpracování vyhodnocení POH, který byl rozšířen o modul na vyhodnocení POH obce, zavedení agendy prvního roku vyhodnocení s prodejem software, naplnění software daty pro zpracování POH či technickou pomoc pro zpracování vyhodnocení. Software byl úspěšně využit pro přípravu necelé stovky POH obcí samotnými obcemi a zpracovateli POH. Školení Vám přiblíží obsah a způsob zpracování vyhodnocení POH obce včetně praktického příkladu.

Vedle akreditovaných školení chystáme také tradiční konzultační semináře určené pro širokou odbornou veřejnost z řad kompostářů, skládkařů a odpadářských společností. Kompletní přehled termínů konání jednotlivých akcí včetně přihlášek naleznete ZDE.

Andrea Koláčková (3. 1. 2019)

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.