Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

V letošním roce pro Vás pořádáme již 6. ročník semináře „Aktuální otázky řízení kompostáren 2019“. Seminář se uskuteční 14. března 2019 na kompostárně v Želivci u Prahy od 8:30 do 18:000 hodin. Letos pořádáme tento tradiční seminář opět ve spolupráci se sdružením CZ Biom a účast na semináři je pro Vás zdarma. Seminář je aktuálně zaměřen na zpracování kalů z ČOV na kompostárnách a dále dotační možnosti pro kompostárny a bioplynové stanice. Zaměříme se na legislativní požadavky, zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a na nutné změny provozu s možným dopadem na provozní dokumentaci. Dále se dozvíte o možnostech získání finanční podpory z OPŽP jak na využití kalů z ČOV tak na předřazená zařízení k bioplynovým stanicím. Na závěr se seznámíme s intenzifikovaným zpracováním bioodpadů na kompostárně v Želivci, kde jako nový prvek přibylo nucené provzdušňování kompostovacích hromad.

Zároveň si dovolujeme Vás upozornit na probíhající a připravované výzvy Operačního programu životní prostředí, kde je možno žádat o dotační podporu pro vybrané činnosti/investice pro rozvoj kompostáren. Blíže se s těmito tématy můžete seznámit na semináři, případně se spojte s naším specialistou Ing. Milanem Dvořákem (dvorak@ingpavel.novak.cz).

Pozvánku na seminář s programem naleznete ZDE. Přihlašovat na seminář se můžete prostřednictvím odkazu https://czbiom.cz/skoleni-2019/kurz-kompostarny/.

Andrea Koláčková (22. 2. 2019)

 

Školení a semináře v roce 2019

Představujeme harmonogram školení a seminářů, které pro Vás chystáme na rok 2019. Jako vloni se můžete těšit na školení akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Pracovníci veřejné správy a odpadových firem si mohou vybrat ze dvou sad školení v jarním a podzimním kole.

První školení se bude konat již 28. února 2019 v Praze. Tématem je Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program. Školení je zaměřené na postup vyhodnocení POH a realizaci POH obce v praxi. Zpracování vyhodnocení POH je každoroční povinností dle zákona o odpadech (č. 185/2001, Sb., § 44 odst. 11). Účelem je posouzení postupu při plnění cílů POH, přínosu zavedených opatření stanovených v POH a nastavení, případně revidování realizačního programu POH pro příští období. Nabízíme zpracování vyhodnocení POH obce na klíč s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí certifikovaného ministerstvem životního prostředí, software pro podporu zpracování vyhodnocení POH, který byl rozšířen o modul na vyhodnocení POH obce, zavedení agendy prvního roku vyhodnocení s prodejem software, naplnění software daty pro zpracování POH či technickou pomoc pro zpracování vyhodnocení. Software byl úspěšně využit pro přípravu necelé stovky POH obcí samotnými obcemi a zpracovateli POH. Školení Vám přiblíží obsah a způsob zpracování vyhodnocení POH obce včetně praktického příkladu.

Vedle akreditovaných školení chystáme také tradiční konzultační semináře určené pro širokou odbornou veřejnost z řad kompostářů, skládkařů a odpadářských společností. Kompletní přehled termínů konání jednotlivých akcí včetně přihlášek naleznete ZDE.

Andrea Koláčková (3. 1. 2019)

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Rozbory SKO“. Najdete zde jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.