Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Národní program Životní prostředí – Ekomobilita – „dotace na elektroauta“ pro veřejný sektor 

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

V rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ekomobilita“ je vypsána Výzva č. 11/2018 od 2. 1. 2019 – 30. 9. 2019.  Oprávněnými příjemci jsou následující subjekty: státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky – typicky Technické služby měst a obcí.

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Podporované projekty

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

  • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
  • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
  • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
  • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
    • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
    • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plug-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).

Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Míra podpory

V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla. Např. pro malé čistě elektrické nákladní vozidlo N1, viz obrázek (nákladní do 3,5 t včetně – velikostně typ Multicar) je podpora max. 500 tis. Kč, tj. při míře dotace 40 % 1,25 mil. Kč max. způsobilých výdajů pro dotaci (nad tuto pořizovací částku již žadatel hradí 100 % investiční částky na pořízení).

Naše nabídka

Pro realizaci projektů s finanční podporou z NPŽP nabízíme komplexní služby od odborného posudku, zajištění dotace a výběrové řízení až po administraci dotace.

Vše kolem dotací se dozvíte na dvorak@ingpavelnovak.cz nebo na tel. 739 932 290.

Komentáře jsou uzavřeny.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.