Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Autor Archiv

Národní program Životní prostředí – Ekomobilita – „dotace na elektroauta“ pro veřejný sektor 

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

V rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ekomobilita“ je vypsána Výzva č. 11/2018 od 2. 1. 2019 – 30. 9. 2019.  Oprávněnými příjemci jsou následující subjekty: státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky – typicky Technické služby měst a obcí.

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Podporované projekty

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
 • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
 • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
 • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plug-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).

Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Míra podpory

V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla. Např. pro malé čistě elektrické nákladní vozidlo N1, viz obrázek (nákladní do 3,5 t včetně – velikostně typ Multicar) je podpora max. 500 tis. Kč, tj. při míře dotace 40 % 1,25 mil. Kč max. způsobilých výdajů pro dotaci (nad tuto pořizovací částku již žadatel hradí 100 % investiční částky na pořízení).

Naše nabídka

Pro realizaci projektů s finanční podporou z NPŽP nabízíme komplexní služby od odborného posudku, zajištění dotace a výběrové řízení až po administraci dotace.

Vše kolem dotací se dozvíte na dvorak@ingpavelnovak.cz nebo na tel. 739 932 290.

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly.

Doporučení

Odbyt kalů z ČOV

Podpořit rozmanité postupy pro odbyt kalů z ČOV:

 • Přímé zapracování upravených kalů (v rámci technologie ČOV) do půdy – zejména kalů z menších a středních obcí.
 • Spalování biologicky dosoušené biomasy s příměsí kalů z ČOV kvůli recyklaci fosforu v zařízeních, kde je možné fosfor následně agronomicky využít.
 • Aplikace využití kompostů na zemědělské půdě; kompost je velmi dobré hnojivo, ale v praxi naráží na nedostatek zkušeností a vysoké náklady na dopravu a aplikaci (v porovnání s minerálními hnojivy).

Mikrobiologické rozbory

 • Sjednotit výklad vyhlášky: ověření technologie se provádí, pokud 2x po sobě nevyjdou mikrobiologické testy

Závěry

V otázce možností využití kalů z ČOV na základě odborné debaty bylo konstatováno, že pokud jsou kaly použity v množství kolem 10 hm. % vsázky do zakládky kompostu, nečiní to technologii problém. Zpracování vyšších podílů kalů vyžaduje sofistikovanější postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky. Potom lze při využití kvalitních pomocných substrátů dosáhnout podílů kalů z ČOV ve vsázce cca 50 %, při dodržení hygienizačních teplot. Z hlediska množství biologicky rozložitelného odpadu produkovaného původci v poměru s množstvím kalů produkovaných na ČOV je kompostování technologií, která může ke zpracování produkce kalů z ČOV přispět jako jedna z významných technologií, avšak nemůže absorbovat veškerou produkci kalů z ČOV.

V návaznosti na výše uvedené je třeba brát v potaz i komplikace, které přináší při použití kalů na vstupu do kompostárny povinnost sledovat mikrobiologické ukazatele, neboť dlouhodobější skladování po samotném procesu zkompostování odpadů může být příčinou následné kontaminace již vyrobeného kompostu a tím znemožnění následného využití např. v zemědělství.  Není to pouze hledisko mikrobiologie, co odrazuje kompostárny od používání kalů. Je zde i komplikace technického rázu ve smyslu homogenizace vstupních surovin do zakládky, která celý proces komplikuje ale i prodražuje. Pro kompostování kalů je proto žádoucí kvalitní technologické zařízení a postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky.

Hledisko mikrobiologie kompostů po použití kalů, včetně četnějších kontrol státní správy může být jedním z důvodů, proč se mnoho kompostáren nebude chtít podílet na recyklaci živin a organické hmoty v rámci řešení kalového hospodářství ČR.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (18. 4. 2019)

Závěry semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil pravidelně pořádaný seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. ve spolupráci se sdružením CZ Biom. Semináře se zúčastnili jak zástupci měst a obcí od velkých statutárních měst po malé obce s několika sty obyvateli, tak i servisní společnosti pro nakládání s odpady a zejména provozovatelé kompostáren. Seminář byl pořádán na kompostárně v Želivci u Prahy (okres Praha-východ).

Program byl rozdělen do dvou bloků. První blok byl zaměřen na zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a možnosti jejich řízení a změny provozu s možným dopadem na provozní dokumentaci. Probrány byly možnosti a výhody provádění auditu provozu kompostárny z hlediska odpadového hospodářství jako nástroje pro rozvoj kompostáren a bezpečnost podnikání (ve vztahu k životními prostředí, kontrolní činnosti ČIŽP). Dále pak byly identifikovány důležité kroky při změně provozu kompostáren a promítnutí těchto změn do povolení k provozu a provozních řádů. V rámci prvního dopoledního bloku pak byly zmíněny dotační možnosti pro bioplynové stanice a jejich propojení s kompostárnami. Poměrně aktuálním tématem je možnost výroby biopaliva a vyvedení odpadů do režimu výrobku/certifikovaného paliva. Tato problematika byla přednesena a konzultována se zástupcem MŽP.

Druhý blok byl zaměřen na logistiku sběru a svozu bioodpadů, kdy byla prezentována překládací stanice bioodpadů a její provozní specifika pro svoz bioodpadů ze vzdálenějších oblastí a dále byl představen nástroj a postup stanovení potenciálu produkce bioodpadů ve svozové oblasti na základě fyzicky prováděných rozborů SKO, jež přispívá k správnému nasměrování sběrových a svozových kapacit při nakládání s bioodpady. Na závěr bloku byla přiblížena možnost a problematika zavádění ISO norem řady 14 000 do kompostářských zařízení s praktickými aspekty zavádění na kompostárně v Želivci, která je touto normou certifikována.

Na úplný závěr semináře čekala na účastníky exkurze na kompostárně Želivec, kde se seminář konal s odborným výkladem a praktickou ukázkou řešení kompostovací technologie.

Seminář byl plně obsazen, během jednotlivých prezentací probíhaly konstruktivní diskuze i mezi samotnými účastníky. V rámci semináře byly řešeny různé provozní problémy kompostáren, zejména s nadměrnou administrativou a řešena problematika rozsahu rozborů a kompostu. Zásadní otázkou do budoucna je možnost vyvedení mechanicky (zejména plasty) znečištěného výmětu z kompostování bioodpadů rostlinného původu z domácností do režimu výrobku (biopaliva), což je aktuální v souvislosti s rozšiřováním separace bioodpadů na sídlištní zástavbu měst. Diskuse s přítomnými odborníky z MŽP naznačila možnost řešení pomocí doplnění ustanovení §2 odst. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat.

21.3.2018

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.