Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Úvahy o recyklační slevě pro obce podle úrovně třídění odpadů obsažené v současném návrhu zákona o odpadech činí téma účinnosti separace odpadů velmi aktuální. Je aktuální i ve vztahu k hlavním cílům plánů odpadového hospodářství („POH“) České republiky a krajů a k budoucím cílům v materiálovém využití komunálních odpadů. POH ČR obsahuje cíl:

„Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“

Tento cíl je přenesen i do všech POH krajů a do POH obcí. Dosažení tohoto cíle se podle Metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí (Ing. Pavel Novák s.r.o., 2015 – „Metodický návod“) počítá jako poměr mezi odděleně shromážděným odpadem papíru, skla, plastů a kovů v obci a potenciálem produkce těchto odpadů ve směsném komunálním odpadu. Ukazatel se nazývá účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů.

Do budoucna nabude na významu také ukazatel materiálového využití všech komunálních odpadů. Cíle pro ně budou implementovány do české legislativy v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851, která stanoví, že členské státy přijmou opatření nezbytná k dosažení cíle zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu („KO“) nejméně na 60 % hmotnosti (55 % v r. 2025 a 65 % v r. 2035). Tento cíl nastavuje pro období po r. 2020 laťku pro využití KO významně výše a je zajímavé podívat se, z jaké výchozí základny se k němu budou české obce přibližovat a jaké mají možnosti pro jeho dosažení.

 

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Celková účinnost separace (2015)

Zásadní pro dosažení vysoké úrovně využití KO je právě účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“). Do odděleně shromážděných odpadů obcí se dle Metodického návodu započítávají také odpady předané občany mimo systém obce (typicky do výkupny odpadů nebo školní sběry), což přispívá k vyšší účinnosti separace zejména u papíru a kovů. Z celkového grafu je patrné, že téměř 9 z 10 obcí v hodnoceném roce 2015 mělo účinnost separace PPSK pod cílových minimálně 50 %.

U tří hlavních posuzovaných komodit (papíru, plastů a skla) byla dosahována v roce 2015 jednotlivě nejvyšší účinnost separace u skla, následovaného papírem a plasty. Situace, kdy účinnost separace vychází blízko 100 %, může být ovlivněna nepřesnostmi evidence odpadů nebo odchylkami skutečné skladby SKO od teoretické skladby SKO bez vlivu separace, použité v Metodickém návodu. K této situaci u komodit papír, sklo a plasty občas dochází zejména u malých obcí.

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů — všechny obce

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru (2015)

Papír je dobře obchodovatelná komodita. Proto často značná část papíru od obyvatel končí ve výkupnách odpadů nebo školních sběrech. Při vyhodnocení POH je tedy vhodné, tyto materiálové toky započítat do produkce papíru, může to zvýšit účinnost separace papíru až o desítky procent.

Účinnost separace papíru — všechny obce

Účinnost separace papíru v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů (2015)

Plastové odpady jsou náročné na logistiku. Vzhledem k jejich nízké měrné hmotnosti je nutné mít velký objem nádob v systému obce, což zvyšuje náklady. Často se setkáváme s přeplňovanými nádobami a účinnost separace plastů je nižší než u papíru a skla.

Účinnost separace plastů — všechny obce

Účinnost separace plastů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace skla (2015)

Sklo má dlouhodobě velice dobrou účinnost separace. Do systému sběru skla často výraznou měrou přispívají živnostníci (zejména restaurační zařízení) ať už legálně na základě smlouvy s obcí nebo nelegálním zneužíváním nádob na sklo.

Účinnost separace skla — všechny obce

Účinnost separace skla v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace kovů (2015)

Účinnost separace u kovů je ovlivňována chybami nebo metodickou nejednotností evidence, když některé obce evidují odpady kovů výhradně ve skupině 17 a tím pádem tyto odpady nevstupují do výpočtu účinnosti separace a v jiných obcích naopak evidují sběrny přijímající kovy od občanů „na občanku“ všechno včetně amortizačního šrotu ve skupině 20, a tím evidovaná produkce kovů daleko přesahuje potenciál produkce v SKO.  Účinnost separace pak vychází 100%. Benchmarking v tomto ukazateli tedy bez metodického ujednocení není možný. Pohled na celkovou účinnost separace PPSK kovy ovšem ovlivňují jen okrajově díky malému podílu kovů v SKO bez vlivu separace.

Vzhledem výše popsané problematice evidence kovů není účelné uvádět grafy účinnosti separace v jednotlivých kategoriích obcí.

Účinnost separace kovů — všechny obce

nahoru

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.