Novinky

Dotace z OPŽP na rozvoj nakládání s odpady spuštěny

Plánujete investice do systému nakládání s odpady nebo potřebujete intenzifikovat stávající odpadářské zařízení? Mohou Vám pomoci dotace z OPŽP. Podrobnosti zde.

(9. 11. 2022)

Aktuální otázky řízení kompostáren 2022

Letošní seminář Aktuální otázky řízení kompostáren se koná 10. března tradičně na kompostárně v Želivci. Pokud se k nám nedostanete, budeme seminář přenášet také online.

Letošní téma se zabývá novou odpadovou legislativou, protože zejména nová vyhláška 273/2021 Sb. přináší pro kompostáře řadu změn. Zaměřujeme se nejen na tyto změny, ale také na výhled dalšího vývoje legislativy z pohledu MŽP. Legislativní blok uzavřeme praktickými tipy pro aktualizaci provozních řádů nejen pro běžné kompostárny, ale nově také pro malá zařízení.

Další část semináře je již zaměřena na praktický provoz. Ukážeme Vám, jak je možné automatizovat příjem odpadů. Na kompostárně Želivec již mají první výsledky z kompostování vysokého podílu kalů z ČOV a rádi se s Vámi o své poznatky podělí.

Pozvánku s přihláškou naleznete zde.

(10. 2. 2022)

Termíny školení a seminářů vypsány

Pro rok 2022 pro Vás chystáme opět naše prověřená akreditovaná školení a také odborné semináře. Jejich přehled naleznete zde.

(7. 1. 2022)

Podpora rozvoje nakládání s odpady z OPŽP v období 2021 až 2027

Pro podporu rozvoje odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží a prevenci odpadů je v Operačním programu Životní prostředí určen specifický cíl 1.5  Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Cílem tohoto specifického cíle pro období 2021–2027 je podpora projektů, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Na rozvoj odpadového hospodářství (oblast podpory 1.5) bylo pro toto období vyčleněno okolo 271 milionů eur.

Více…

(18. 11. 2021)

Inovativní třídící pexeso

Jako praktickou pomůcku nejen pro účastníky akreditovaných školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ jsme připravili inovativní třídící pexeso, které pomáhá vštípení správného třídění základních druhů komunálních odpadů. Pexeso spojuje herní prvek – hledání správných dvojic – se správným přiřazením odpadu do nádoby nebo jiného místa pro oddělené shromažďování. Funguje to tak, že místo dvou stejných obrázků se hledají dvojice odpad – místo určení, například „plastová láhev – žlutý kontejner na plasty“. Tím se kromě zábavného cvičení paměti hledáním dvojic zároveň učí, kam správně patří využitelné odpady a ještě navíc se vštěpuje zavedená barevná konvence nádob pro separaci jednotlivých druhů využitelných odpadů. Pexeso můžete objednat e-mailem nebo s využitím objednávkového formuláře „zde“. Bezplatný vzorek je možno vyžádat emailem (kolackova@odpadovaporadenska.cz).

(20. 10. 2021)

Rozbory odpadů Kamenice

Na jaře jsme realizovali jednorázový rozbor směsného komunálního odpadu v obci Kameni. Obec má necelých 5 tis. obyvatel a zpracování rozborů jí pomůže v identifikaci rezerv v systému třídění odpadů nebo chování obyvatel. Číst více…

(5. 8. 2021)

Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2021

Dne 29. dubna 2021 se konal již 8. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměřený na řešení problematiky související zejména s vydáním nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Číst více …

(12. 5. 2021)

Benchmarking OH obcí 2019

I nadále pokračujeme ve zpracování údajů o výkonnosti OH obcí. Připravili jsme pro Vás první článek ze seriálu Benchmarking OH obcí za rok 2019. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem jsou benchmarky připravované a co pro Vás v letošním roce chystáme. Zaměříme se především na aspekty nové odpadové legislativy. Článek naleznete zde.

(3.3.2021)

Benchmarking 2018 – měrná produkce SKO a objemných odpadů

Produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů do jisté míry značí míru předcházení odpadů v obci. Pokud má obec vysokou účinnost separace odpadů a při tom vysokou měrnou produkci SKO, může to značit určitou míru konzumního života společnosti. Přesné údaje však může dát pouze provedení rozborů SKO, měrné produkce jsou tomu však dobrým vodítkem.

V tomto díle benchmarkingu OH obcí se zaměříme právě na měrnou produkci SKO a objemných odpadů za rok 2018. I nadále sbíráme data za rok 2019, abychom pro Vás mohli benchmarkingy aktualizovat. Budeme rádi, pokud se do projektu zapojíte a poskytnete nám údaje o své obci. Formulář pro zaslání údajů naleznete ZDE.

Jako u předchozích srovnání také u produkce SKO došlo k viditelnému snížení měrné produkce, jak je patrné z grafů níže.

Číst více…

28. 8. 2020

Benchmarking 2018 – účinnost separace bioodpadů, textilu a NO

Také sběr bioodpadů a textilu hraje významnou roli pro splnění cíle materiálového využívání KO a zároveň snížení skládkování BRKO. V rámci předcházení odpadům se část těchto materiálů se nedostane do odpadového režimu a je s nimi nakládáno v režimu předcházení vzniku odpadů. U bioodpadů je to díky domácímu a komunitnímu kompostování a u textilu se jedná zejména o sběry pro charitativní organizace, které materiál dokáží využít k původnímu účelu. Takto odkloněné materiály by se měly zahrnovat do celkové bilance materiálově využitých odpadů obcí, jinak by hrozilo, že by obce podporující aktivně předcházení odpadům byly znevýhodněny tím, že nedosáhnou na „třídící slevu“ ze skládkovacího poplatku v připravované legislativě. V benchmarcích OH obcí jsou tyto materiálové toky na úrovni dostupných dat zohledněny.

Účinnost separace těchto komodit dosáhla oproti roku 2018 také výrazného zlepšení, jako tomu bylo u předchozích srovnání. U bioodpadů dochází k zavádění systému sběru zejména u menších obcí. Klesá tak počet obcí, které sběr bioodpadů neevidují.

Číst více …

13. 7. 2020

Benchmarking OH obcí 2018 – materiálové využití KO

Byly zveřejněny nové benchmarky OH obcí zaměřené na materiálové využití komunálních odpadů („KO“). Toto téma je nesmírně důležité s ohledem na cíle balíčku oběhového hospodářství EU pro KO. Například do roku 2030 je stanoven cíl materiálově využívat 60 % veškeré produkce KO. V připravované novele zákona o odpadech se na to reaguje tzv. třídící slevou, která by dle aktuální verze novely měla zajistit obcím s určitou úrovní separace využitelných složek trvání nízkých poplatků za skládkování nevytříděných KO. Srovnali jsme míru vytřídění KO k materiálovému využití ve vzorku obcí s přibližně 3 mil. obyvatel v r. 2015 a dále vzorku obcí s téměř 1 mil. obyvatel v r. 2018.

Ve srovnání s rokem 2015 je patrný významný posun vytřídění využitelných složek KO k materiálovému využití v jednotlivých obcích směrem nahoru, tzn. obcím se daří tuto úroveň postupně zvyšovat. Hranice 60 % však zatím dosahuje jen velmi málo obcí. V roce 2015 většina analyzovaných obcí (96 %) nedosahovala úrovně vytřídění KO k materiálovému využití 60 %. V roce 2018 je takových obcí v našem vzorku 93 %. Grafy znázorňují počty obcí v daných intervalech úrovně vytřídění KO k materiálovému využití. Přitom vyšší než 60% úroveň třídění vykazují vesměs malé obce. Zvyšování separace je spojeno obvykle s nárůstem nákladů na OH obcí a neobejde se bez větší disciplinovanosti obyvatel při využívání systému OH obce a dlouhodobé práce na rozvoji OH obcí vůbec, a proto je zřejmé, že dosažení cílů pro rok 2030 bude běh na dlouhou trať. Obcím pro orientaci v této problematice nabízíme pomoc formou rozšíření vyhodnocení POH o analýzu ukazatele materiálového využití odpadů a návrhy na možnosti jeho postupného zvýšení. Podrobnější informace o benchmarcích v roce 2018 se dozvíte zde.

20. 4. 2020

Benchmarking OH obcí 2018

Připravili jsme pro Vás první článek ze seriálu Benchmarking OH obcí, který se již týká roku 2018. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem jsou benchmarky připravované a co pro Vás v letošním roce chystáme. Článek naleznete zde. Již brzy si také budete moci srovnat výkonnost vlastní obce v účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů z SKO.  Ve srovnání s rokem 2015, který jsme uveřejnili v loňském roce, došlo k výraznému zlepšení účinnosti separace těchto odpadů. Sice se stále největší počet obcí pohybuje v rozmezí účinnosti separace 30 – 40 %, avšak snížil se počet obcí s účinností 20 – 30 % a naopak se zvýšil počet obcí s účinností 40 – 50 %. Řada obcí se tak blíží či již dokonce dosáhla cíle účinnosti separace pro rok 2020.

V letošním roce se chystáme připravit novinku – případové studie z nejlépe třídících obcí. To bude brzy velmi aktuální v souvislosti se záměrem na „třídící slevu“ z poplatku za skládkování SKO v připravované novele zákona o odpadech. Rádi vám pomůžeme zorientovat se v možnostech zlepšení odpadového hospodářství Vaší obce/města formou studie optimalizace separace, auditu OH obce a podobně.

Za rok 2018 se nám pro benchmarking podařilo shromáždit údaje z více než 70 obcí. Řada jich poskytla své údaje prostřednictvím našich stránek. Nicméně se nám nepodařilo shromáždit údaje z tak vysokého počtu obcí, jako pro rok 2015, a proto zatím čekáme se zveřejněním benchmarků rozdělených podle velikostních skupin obcí. K tomu by nám pomohlo, kdybyste nám poskytli údaje o produkci odpadů ve Vaší obci za rok 2018. Vaše údaje nám můžete poskytnout zde. Benchmarky budeme s využitím takto získaných údajů na jaře aktualizovat a připravíme i rozdělení podle velikostních skupin obcí.

9. 3. 2020

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod zde.