Novinky

Seminář Aktuální otázky řízení skládek

Vzhledem k aktuální situaci kolem koronavirové krize a vládou zavedeným opatřením je seminář Aktuální otázky řízení skládek, který se měl konat 15. října v Praze, zrušen. Náhradní termín konání je zatím otevřen a budeme Vás o něm včas informovat.

(12. 10. 2020)

 

Benchmarking 2018 – měrná produkce SKO a objemných odpadů

Produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů do jisté míry značí míru předcházení odpadů v obci. Pokud má obec vysokou účinnost separace odpadů a při tom vysokou měrnou produkci SKO, může to značit určitou míru konzumního života společnosti. Přesné údaje však může dát pouze provedení rozborů SKO, měrné produkce jsou tomu však dobrým vodítkem.

V tomto díle benchmarkingu OH obcí se zaměříme právě na měrnou produkci SKO a objemných odpadů za rok 2018. I nadále sbíráme data za rok 2019, abychom pro Vás mohli benchmarkingy aktualizovat. Budeme rádi, pokud se do projektu zapojíte a poskytnete nám údaje o své obci. Formulář pro zaslání údajů naleznete ZDE.

Jako u předchozích srovnání také u produkce SKO došlo k viditelnému snížení měrné produkce, jak je patrné z grafů níže.

Číst více…

28. 8. 2020

Benchmarking 2018 – účinnost separace bioodpadů, textilu a NO

Také sběr bioodpadů a textilu hraje významnou roli pro splnění cíle materiálového využívání KO a zároveň snížení skládkování BRKO. V rámci předcházení odpadům se část těchto materiálů se nedostane do odpadového režimu a je s nimi nakládáno v režimu předcházení vzniku odpadů. U bioodpadů je to díky domácímu a komunitnímu kompostování a u textilu se jedná zejména o sběry pro charitativní organizace, které materiál dokáží využít k původnímu účelu. Takto odkloněné materiály by se měly zahrnovat do celkové bilance materiálově využitých odpadů obcí, jinak by hrozilo, že by obce podporující aktivně předcházení odpadům byly znevýhodněny tím, že nedosáhnou na „třídící slevu“ ze skládkovacího poplatku v připravované legislativě. V benchmarcích OH obcí jsou tyto materiálové toky na úrovni dostupných dat zohledněny.

Účinnost separace těchto komodit dosáhla oproti roku 2018 také výrazného zlepšení, jako tomu bylo u předchozích srovnání. U bioodpadů dochází k zavádění systému sběru zejména u menších obcí. Klesá tak počet obcí, které sběr bioodpadů neevidují.

Číst více …

13. 7. 2020

Benchmarking OH obcí 2018 – materiálové využití KO

Byly zveřejněny nové benchmarky OH obcí zaměřené na materiálové využití komunálních odpadů („KO“). Toto téma je nesmírně důležité s ohledem na cíle balíčku oběhového hospodářství EU pro KO. Například do roku 2030 je stanoven cíl materiálově využívat 60 % veškeré produkce KO. V připravované novele zákona o odpadech se na to reaguje tzv. třídící slevou, která by dle aktuální verze novely měla zajistit obcím s určitou úrovní separace využitelných složek trvání nízkých poplatků za skládkování nevytříděných KO. Srovnali jsme míru vytřídění KO k materiálovému využití ve vzorku obcí s přibližně 3 mil. obyvatel v r. 2015 a dále vzorku obcí s téměř 1 mil. obyvatel v r. 2018.

Ve srovnání s rokem 2015 je patrný významný posun vytřídění využitelných složek KO k materiálovému využití v jednotlivých obcích směrem nahoru, tzn. obcím se daří tuto úroveň postupně zvyšovat. Hranice 60 % však zatím dosahuje jen velmi málo obcí. V roce 2015 většina analyzovaných obcí (96 %) nedosahovala úrovně vytřídění KO k materiálovému využití 60 %. V roce 2018 je takových obcí v našem vzorku 93 %. Grafy znázorňují počty obcí v daných intervalech úrovně vytřídění KO k materiálovému využití. Přitom vyšší než 60% úroveň třídění vykazují vesměs malé obce. Zvyšování separace je spojeno obvykle s nárůstem nákladů na OH obcí a neobejde se bez větší disciplinovanosti obyvatel při využívání systému OH obce a dlouhodobé práce na rozvoji OH obcí vůbec, a proto je zřejmé, že dosažení cílů pro rok 2030 bude běh na dlouhou trať. Obcím pro orientaci v této problematice nabízíme pomoc formou rozšíření vyhodnocení POH o analýzu ukazatele materiálového využití odpadů a návrhy na možnosti jeho postupného zvýšení. Podrobnější informace o benchmarcích v roce 2018 se dozvíte zde.

20. 4. 2020

Podpora rozvoje nakládání s odpady z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – jaro 2020

V současné době jsou pro zlepšení sytému OH obcí otevřené tři výzvy z OPŽP. Jsou to:

Výzva č. 114 – na materiálové využití odpadů s příjmem žádostí do 1.6.2020.

Výzva č. 150 – výstavba a modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů s příjmem žádostí do 1. 6. 2020.

Výzva č. 122 – na prevenci odpadů a předcházení jednorázového nádobí s příjmem žádostí do 30. 7. 2020.

Výzva č. 134 – zdravotnické odpady s příjmem žádostí do 1. 9. 2020.

Podrobnější informace k uvedeným výzvám naleznete zde.

14. 4. 2020

Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2020

Letošní ročník byl zaměřený na řešení problematiky čistoty bioodpadů na vstupu do kompostárny a řešení separace nečistot již vyrobeného kompostu/hnojiva. Také bylo představeno zařízení pro zpracování kalů z ČOV na hnojivo bez přídavků jiných odpadů. Zcela vyčerpávající byla přednáška paní Řebíčkové z ÚKZÚZu, která shrnula možnosti a podmínky registrací různých hnojiv/substrátů. Celý článek včetně materiálu ze semináře zde.

16. 3. 2020

Benchmarking OH obcí 2018

Připravili jsme pro Vás první článek ze seriálu Benchmarking OH obcí, který se již týká roku 2018. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem jsou benchmarky připravované a co pro Vás v letošním roce chystáme. Článek naleznete zde. Již brzy si také budete moci srovnat výkonnost vlastní obce v účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů z SKO.  Ve srovnání s rokem 2015, který jsme uveřejnili v loňském roce, došlo k výraznému zlepšení účinnosti separace těchto odpadů. Sice se stále největší počet obcí pohybuje v rozmezí účinnosti separace 30 – 40 %, avšak snížil se počet obcí s účinností 20 – 30 % a naopak se zvýšil počet obcí s účinností 40 – 50 %. Řada obcí se tak blíží či již dokonce dosáhla cíle účinnosti separace pro rok 2020.

V letošním roce se chystáme připravit novinku – případové studie z nejlépe třídících obcí. To bude brzy velmi aktuální v souvislosti se záměrem na „třídící slevu“ z poplatku za skládkování SKO v připravované novele zákona o odpadech. Rádi vám pomůžeme zorientovat se v možnostech zlepšení odpadového hospodářství Vaší obce/města formou studie optimalizace separace, auditu OH obce a podobně.

Za rok 2018 se nám pro benchmarking podařilo shromáždit údaje z více než 70 obcí. Řada jich poskytla své údaje prostřednictvím našich stránek. Nicméně se nám nepodařilo shromáždit údaje z tak vysokého počtu obcí, jako pro rok 2015, a proto zatím čekáme se zveřejněním benchmarků rozdělených podle velikostních skupin obcí. K tomu by nám pomohlo, kdybyste nám poskytli údaje o produkci odpadů ve Vaší obci za rok 2018. Vaše údaje nám můžete poskytnout zde. Benchmarky budeme s využitím takto získaných údajů na jaře aktualizovat a připravíme i rozdělení podle velikostních skupin obcí.

9. 3. 2020

Březnový seminář Kompostárny naplněn

Březnový termín semináře Aktuální řízení kompostáren byl velmi rychle naplněn. Váš zájem nás velice těší a protože je zájemců více, než může kapacita zasedací místnosti v Želivci zvládnout, vyhlašujeme další termín pro opakování semináře. Nově se tedy můžete hlásit na 2. dubna 2020, kdy pro Vás chystáme seminář s totožnou náplní. Pozvánku s přihláškou naleznete zde.

6. 3. 2020

Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren

Letošní ročník tradičního semináře se koná 12. března opět na kompostárně v Želivci. Program semináře se letos zaměřuje na čistotu a kvalitu kompostů. Zaměříme se na čistotu bioodpadů na vstupu a na možnosti jak ji ovlivnit. Dozvíme se, jak je možné čistit výmět na výstupu z kompostárny a zda je dále uplatnitelný na trhu. Zástupce UKZUZu nám vysvětlí, jak na certifikaci kompostů se zaměřením na obsah kalů z ČOV. A představí se nová kompostářská asociace. Seminář bude již tradičně zakončen exkurzí na místní kompostárně. V letošním roce se předpokládá dostavba boxu na kompostování kalů z ČOV a začíná se s dočišťováním výmětu z kompostárny. Podrobný seznam školení, jejich termínů a přihlášek na nejbližší z nich naleznete v záložce semináře nebo zde.

11. 2. 2020

Termíny školení na rok 2020

Jako každý rok, i letos pro Vás připravujeme již ověřenou sadu školení pro OH obcí. Jedná se o 4 školení, která jsou pro úředníky státní správy, akreditována Ministerstvem vnitra. Často však tato školení navštěvují také pracovníci obcí nebo jiných subjektů, odpovědní za OH. Tento blok školení proběhne během jara a následně se bude opakovat na podzim tak, aby si každý našel vhodný termín. První školení se koná již 27. února a jedná se o POH obcí, jejich vyhodnocení a celkové strategické řízení rozvoje OH obce.

Vedle akreditovaných školení chystáme již tradiční semináře. V březnu Aktuální otázky řízení kompostáren a v říjnu pak Aktuální otázky řízení skládek.

Podrobný seznam školení, jejich termínů a přihlášek na nejbližší z nich naleznete v záložce semináře nebo ZDE.

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce “Pro obce” s podsekcí “Rozbory SKO”. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod zde.