Aktuální možnosti dotací z OPŽP

Podpora rozvoje nakládání s odpady z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – jaro 2020

Pro jaro 2020 jsou otevřené celkem 4 výzvy z OPŽP, z kterých je možné čerpat dotace pro zlepšení nakládání s odpady. Pravidla ohledně žadatelů a výše dotace zůstávají stejné. Mění se však předmět podpory. Dále se dočtete, jaká opatření jednotlivé výzvy podporují.

Výzva č. 114

Určená pro projekty na materiálové využití odpadů s příjmem žádostí do 1.6.2020.  Jedná se o podporu technologií, staveb a zařízení pro zpracování odpadu kat. „O“, na jehož výstupu je výrobek k dalšímu materiálovému použití, např. granulát, hnojivo, plastové výrobky z recyklovaného plastu atd.

Výzva č. 150

Podání žádostí probíhá do 1. 6. 2020. Tato výzva je určena pro výstavbu a modernizaci zařízení pro třídění a úpravu odpadů (systémy pro separaci/třídění KO – třídicí či dotřiďovací linky na plasty, papír, sklo a podobné složky komunálního odpadu), dále pro energetické využití odpadů (termické zpracování kalů z ČOV, paliva z odpadů, bioplynové stanice) a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady vyjma zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Výzva č. 122

Příjem žádostí od 1. 4. 2020 do 30. 7. 2020. Výzva je zaměřená na prevenci odpadů – např. pořízení domácích kompostérů včetně štěpkovače. Dále rozšíření sběrné sítě kontejnerů na textilní a oděvní odpady (nelze svozový prostředek ani manipulační technika), u nichž je možné sbírat použité oblečení, použité textilní výrobky, hračky a knihy.  Dále také vybudování re‑use center (nelze svozový prostředek ani manipulační technika, odpady/výrobky od občanů přebírány bezúplatně). Nově výzva reaguje na předcházení jednorázového nádobí a obalů. Je podporováno: „Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů. V rámci tohoto typového projektu bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucí vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí. V rámci projektu nebude možno podpořit žádné dopravní prostředky ani manipulační techniku. Součástí žádosti musí být jednoznačný výpočet, k jakému snížení množství produkovaných odpadů díky projektu dojde a vysvětlení, které jednoznačně prokáže, v čem spočívá přínos pro životní prostředí.“

Výzva č. 134

Samostatná výzva pro zdravotnické odpady jako samostatnou složku odpadů. Příjem žádostí bude ukončen 1. 9. 2020. Tato výzva je zaměřená na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, a to výhradně se zdravotnickými N odpady.

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby v OH. Zajistíme Vám studii proveditelnosti, územní a projekční přípravu, zajištění kompletní dokumentace a vyřízení dotace, dále výběrové řízení, administraci dotace včetně zajištění čerpání dotace a závěrečné vyhodnocení. Dále Vám zajistíme navazující technicko-provozní servis při provozu zařízení a monitoringu sledovaných parametrů včetně doložení Státnímu fondu Životního prostředí (SFŽP). Pro podrobnější informace volejte Ing. Dvořáka, tel.: 739 932 290.

14. 4. 2020

Příspěvek byl publikován v rubrice OPŽP. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.