Archív pro 'Semináře'

Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2020

Dne 12. března 2020 se konal již 7. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměřený na řešení problematiky čistoty bioodpadů na vstupu do kompostárny a řešení separace nečistot již vyrobeného kompostu/hnojiva. Také bylo představeno zařízení pro zpracování kalů z ČOV na

hnojivo bez přídavků jiných odpadů. Zcela vyčerpávající byla přednáška paní Řebíčkové z ÚKZÚZu, která shrnula možnosti a podmínky registrací různých hnojiv/substrátů. V rámci diskuze byla hojně diskutována otázka čistoty, resp. spíše znečištění bioodpadů v anonymních nádobách v sídlištní zástavbě a možnosti zlepšení stavu čistoty bioodpadů ve sběrných nádobách. Dále byly řešeny různé způsoby pro třídění nečistot bioodpadu, anebo vyrobeného kompostu a provozní podmínky pro úspěšné třídění. Byla také zmíněna možnost podpory od Státního fondu životního prostředí v Operačním programu životní prostředí na zařízení pro zpracování kalů z ČOV (zařízení vyvinuto firmou Agora s.r.o. v rámci provozu Kompostárny Želivec, dotaci zajistila společnost Odpadová poradenská s.r.o.).

S kvalitou vyrobeného hnojiva/substrátů souvisí i téma přínosů zapracování kompostů do zemědělské půdy. Byly představeny konkrétní měřitelné přínosy kompostů pro zemědělskou půdu. Součástí semináře bylo také představení nového odborného sdružení pro aerobní procesy úpravy bioodpadu, a to kompostářská asociace KompAs.

Na závěr byla tradičně uskutečněna exkurze po areálu Kompostárny Želivec s odborným výkladem. Byly představeny nově budované části kompostárny pro zlepšení provozu včetně nově budovaného zařízení pro zpracování kalů z ČOV v halovém aerobním reaktoru. Podklady k semináři ke stažení naleznete zde.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly.

Doporučení

Odbyt kalů z ČOV

Podpořit rozmanité postupy pro odbyt kalů z ČOV:

  • Přímé zapracování upravených kalů (v rámci technologie ČOV) do půdy – zejména kalů z menších a středních obcí.
  • Spalování biologicky dosoušené biomasy s příměsí kalů z ČOV kvůli recyklaci fosforu v zařízeních, kde je možné fosfor následně agronomicky využít.
  • Aplikace využití kompostů na zemědělské půdě; kompost je velmi dobré hnojivo, ale v praxi naráží na nedostatek zkušeností a vysoké náklady na dopravu a aplikaci (v porovnání s minerálními hnojivy).

Mikrobiologické rozbory

  • Sjednotit výklad vyhlášky: ověření technologie se provádí, pokud 2x po sobě nevyjdou mikrobiologické testy

Závěry

V otázce možností využití kalů z ČOV na základě odborné debaty bylo konstatováno, že pokud jsou kaly použity v množství kolem 10 hm. % vsázky do zakládky kompostu, nečiní to technologii problém. Zpracování vyšších podílů kalů vyžaduje sofistikovanější postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky. Potom lze při využití kvalitních pomocných substrátů dosáhnout podílů kalů z ČOV ve vsázce cca 50 %, při dodržení hygienizačních teplot. Z hlediska množství biologicky rozložitelného odpadu produkovaného původci v poměru s množstvím kalů produkovaných na ČOV je kompostování technologií, která může ke zpracování produkce kalů z ČOV přispět jako jedna z významných technologií, avšak nemůže absorbovat veškerou produkci kalů z ČOV.

V návaznosti na výše uvedené je třeba brát v potaz i komplikace, které přináší při použití kalů na vstupu do kompostárny povinnost sledovat mikrobiologické ukazatele, neboť dlouhodobější skladování po samotném procesu zkompostování odpadů může být příčinou následné kontaminace již vyrobeného kompostu a tím znemožnění následného využití např. v zemědělství.  Není to pouze hledisko mikrobiologie, co odrazuje kompostárny od používání kalů. Je zde i komplikace technického rázu ve smyslu homogenizace vstupních surovin do zakládky, která celý proces komplikuje ale i prodražuje. Pro kompostování kalů je proto žádoucí kvalitní technologické zařízení a postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky.

Hledisko mikrobiologie kompostů po použití kalů, včetně četnějších kontrol státní správy může být jedním z důvodů, proč se mnoho kompostáren nebude chtít podílet na recyklaci živin a organické hmoty v rámci řešení kalového hospodářství ČR.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (18. 4. 2019)

Závěry semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil pravidelně pořádaný seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. ve spolupráci se sdružením CZ Biom. Semináře se zúčastnili jak zástupci měst a obcí od velkých statutárních měst po malé obce s několika sty obyvateli, tak i servisní společnosti pro nakládání s odpady a zejména provozovatelé kompostáren. Seminář byl pořádán na kompostárně v Želivci u Prahy (okres Praha-východ).

Program byl rozdělen do dvou bloků. První blok byl zaměřen na zkušenosti z provozu fungujících kompostáren a možnosti jejich řízení a změny provozu s možným dopadem na provozní dokumentaci. Probrány byly možnosti a výhody provádění auditu provozu kompostárny z hlediska odpadového hospodářství jako nástroje pro rozvoj kompostáren a bezpečnost podnikání (ve vztahu k životními prostředí, kontrolní činnosti ČIŽP). Dále pak byly identifikovány důležité kroky při změně provozu kompostáren a promítnutí těchto změn do povolení k provozu a provozních řádů. V rámci prvního dopoledního bloku pak byly zmíněny dotační možnosti pro bioplynové stanice a jejich propojení s kompostárnami. Poměrně aktuálním tématem je možnost výroby biopaliva a vyvedení odpadů do režimu výrobku/certifikovaného paliva. Tato problematika byla přednesena a konzultována se zástupcem MŽP.

Druhý blok byl zaměřen na logistiku sběru a svozu bioodpadů, kdy byla prezentována překládací stanice bioodpadů a její provozní specifika pro svoz bioodpadů ze vzdálenějších oblastí a dále byl představen nástroj a postup stanovení potenciálu produkce bioodpadů ve svozové oblasti na základě fyzicky prováděných rozborů SKO, jež přispívá k správnému nasměrování sběrových a svozových kapacit při nakládání s bioodpady. Na závěr bloku byla přiblížena možnost a problematika zavádění ISO norem řady 14 000 do kompostářských zařízení s praktickými aspekty zavádění na kompostárně v Želivci, která je touto normou certifikována.

Na úplný závěr semináře čekala na účastníky exkurze na kompostárně Želivec, kde se seminář konal s odborným výkladem a praktickou ukázkou řešení kompostovací technologie.

Seminář byl plně obsazen, během jednotlivých prezentací probíhaly konstruktivní diskuze i mezi samotnými účastníky. V rámci semináře byly řešeny různé provozní problémy kompostáren, zejména s nadměrnou administrativou a řešena problematika rozsahu rozborů a kompostu. Zásadní otázkou do budoucna je možnost vyvedení mechanicky (zejména plasty) znečištěného výmětu z kompostování bioodpadů rostlinného původu z domácností do režimu výrobku (biopaliva), což je aktuální v souvislosti s rozšiřováním separace bioodpadů na sídlištní zástavbu měst. Diskuse s přítomnými odborníky z MŽP naznačila možnost řešení pomocí doplnění ustanovení §2 odst. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat.

21.3.2018

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100