Podpora rozvoje nakládání s odpady z OPŽP

Pro podporu rozvoje odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží a prevenci odpadů je v Operačním programu Životní prostředí určena prioritní osa 3. Cílem této prioritní osy pro období 2014–2020 je podpora projektů, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Na rozvoj odpadového hospodářství (oblast podpory 3) bylo pro toto období vyčleněno okolo 458 milionů eur.

Podporované projekty

Typickými podporovanými projekty na úseku nakládání s odpady jsou investice do odděleného sběru odpadů — bioodpady, papír, plasty sklo, karton (svozové nádoby, svozová technika, sběrné dvory), investice do budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů (recyklační plochy stavebních a velkoobjemových odpadů, dotřiďovací linky apod.), investice do systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů — baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady (kompostárny, bioplynové stanice, specializovaná zařízení), investice do snižování množství odstraňovaných odpadů (mechanická a biologická úprava, energetické využití odpadů, překládací stanice apod.). V jednotlivých výzvách jsou však podporovány pouze vybrané typy projektů.

Míra podpory

Dotaci lze od Státního fondu životního prostředí ČR získat v různé míře podpory. V režimu de minimis je možno získat dotaci až ve výši 85 %, bez omezení projektu veřejnou podporou a typu žadatele. (Pro jednotlivé typy projektů je ale stanoven maximální strop dotace, např. na svozová auta max. 25 % a zbytek finančními nástroji, zvýhodněným úvěrem; na třídící linky a specializovaná zařízení spadající do veřejné podpory SFŽP poskytuje podporu jen v rámci tzv. regionální blokové výjimky, atd.)

Výše dotace de minimis je omezena částkou 200 000 EUR na období 3 let. Veřejnoprávní instituce (města, obce, svazky obcí) mohou žádat až 85 % uznatelných nákladů projektu, který nespadá do rámce veřejné podpory. V praxi to jsou sběrné dvory, komunální kompostárny, prevence bioodpadů, sběrné systémy tvořené pouze nádobami/kontejnery (bez svozových aut). Kromě toho mohou veřejné i soukromé subjekty žádat o finanční podporu v rámci regionální blokové výjimky, a to ve výši 25 %, což může být u malého nebo středního podniku zvýšeno o dalších 20 nebo 10 %. Vždy se ale konečné procento dotace odvíjí od maximálního procenta dotace dle typu daného projektu (např. na svozová auta max. 25 % a zbytek finančními nástroji). Výše podpory zveřejňuje SFŽP na svých webových stránkách v dokumentech pro danou výzvu.

Naše nabídka

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby v OH od studie proveditelnosti přes územní a projekční přípravu, zajištění dotace (přípravu a podání žádosti o dotaci) a výběrové řízení až po administraci dotace a technicko-provozní servis při provozu zařízení a monitoringu.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100