Dotace z OPŽP

Podpora rozvoje nakládání s odpady z OPŽP v období 2021 až 2027

Pro podporu rozvoje odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží a prevenci odpadů je v Operačním programu Životní prostředí určen specifický cíl 1.5  Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Cílem tohoto specifického cíle pro období 2021–2027 je podpora projektů, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Na rozvoj odpadového hospodářství (oblast podpory 1.5) bylo pro toto období vyčleněno cca 271 milionů eur.

Podporované projekty

Část specifického cíle 1.5 je zaměřena na předcházení vzniku odpadů: kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. Tyto typy projektů jsou vždy tzv. nesoutěžní, tedy bez bodového hodnocení, tzn. v případě formální správnosti podané žádosti bude projekt podpořen nárokově (do výše alokace pro danou výzvu).

Pro druhou část cíle 1.5 jsou typickými podporovanými projekty:

  • oddělený sběr odpadů (nádoby) — bioodpady, papír, plasty, sklo, nápojový karton;
  • vybudování či rozšíření sběrných dvorů
  • budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů (recyklační linky, dotřiďovací linky apod.)
  • systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů — baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady;
  • snižování množství odstraňovaných odpadů (materiálové využití odpadů, mechanická a biologická úprava, energetické využití odpadů, bioplynové stanice, zařízení pro zpracování kalů z ČOV, zařízení pro chemickou recyklaci odpadů, zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady).

V jednotlivých výzvách jsou však podporovány pouze vybrané typy projektů. Minimální velikost projektu v dotační podpoře činí 0,5 mil. Kč bez DPH. V této druhé části jsou jako nesoutěžní vyčleněny projekty typu zařízení pro materiálové využití, sběrné dvory, systémy sběru (včetně door to door), zpracování kalů z ČOV. Tyto projekty budou „nárokové“ v tom smyslu, že všechny formálně správně připravené žádosti o dotace budou podpořeny (do výše alokace pro danou výzvu). Ostatní typy projektů jsou posuzovány ve standardním soutěžním režimu pomocí bodového hodnocení.

V případě obce, města, svazku obcí by mohly být podpořeny zejména nádoby na svoz od prahu domu (bioodpad, papír, plasty), nádoby do recyklačních hnízd (bioodpad, papír, plasty, kovy, nápojový kartón, textil, jedlé oleje) a kontejnery na mobilní svoz (objemný odpad, dřevo, bioodpad), případně opatření pro předcházení odpadům. Dále by mohla být podpořena výstavba sběrného dvora nebo jeho rozšíření (zvýšení kapacity, rozšíření vybavení SD).

Míra podpory

Dotace v novém programovém období se pohybují mezi 70 až 85 % dotace podle typu projektu a dalších podmínek, viz níže v tabulce:

typ projektu míra dotace (návrh 11/2021)
1.5.1 kompostéry 70 % + 15 % bonus formou vyššího dotačního procenta na pořízení kompostérů obsahujících recyklát.
1.5.2 RE-USE centra 85 %
1.5.3 budování infrastruktury potravinových bank 95 %
1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů 85 %
1.5.5 sběrné dvory, systémy sběru (včetně door to door) a zavádění systémů PAYT 85 % (max. 40 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů 70 % + 15 % v případě vysoce účinných technologií
1.5.7 budování zpracování kalů z ČOV 85 %
1.5.8 zařízení pro materiálové využití odpadů 85 %
1.5.9 zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic 75 %
1.5.10 zařízení pro chemickou recyklaci odpadů 85 %
1.5.11 zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady 70 % + 15 % v případě zařízení k nakládání se zdravotnickými odpady

Dotaci lze od Státního fondu životního prostředí ČR získat v různé míře podpory. V režimu de minimis je možno získat dotaci až ve výši 85 %, bez omezení projektu veřejnou podporou a typu žadatele. Výše dotace de minimis je omezena částkou 200 000 EUR na období 3 let bez vlivu na veřejnou podporu. Pro jednotlivé typy projektů je ale stanoven maximální strop dotace, např. na svozová auta s přiměřeným množstvím nádob max. 40 % a zbytek vlastními finančními zdroji nebo např. zvýhodněným úvěrem od SFŽP. Na třídící linky a specializovaná zařízení spadající do veřejné podpory SFŽP poskytuje podporu jak v režimu De minimis (až 85 %), tak i v rámci tzv. regionální blokové výjimky (až 45 % dle velikosti podniku, není omezen typ žadatele). V rámci regionální blokové výjimky platí dotace cca 25 % pro velké, propojené podniky (dle umístění v rámci ČR), u malého nebo středního podniku je dotace zvýšena o dalších 20, resp. 10 %.

Veřejnoprávní instituce (města, obce, svazky obcí) mohou žádat až 85 % uznatelných nákladů projektu, který nespadá do rámce veřejné podpory, tedy podpora je poskytnuta v režimu „mimo rámec veřejné podpory“. V praxi to jsou sběrné dvory, prevence bioodpadů, sběrné systémy tvořené pouze nádobami/kontejnery (bez svozových aut).

Konečné procento dotace se vždy odvíjí od maximálního procenta dotace dle typu daného projektu (např. na svozová auta max. 40 %) a dalších podmínek, viz tabulka výše. Výši podpory zveřejňuje SFŽP na svých webových stránkách v dokumentech pro danou výzvu.

Naše nabídka

Aktuální harmonogram výzev pro specifický cíl 1.5:

Číslo opatření Upřesnění zacílení výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí
1.5.1 – 1.5.4 kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly 10/22 10/23
1.5.5, 1.5.7, 1.5.8 sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů 07/22 10/23
1.5.6, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11 třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady 07/22 12/22

Další výzvy obvykle následují v nejméně ročních intervalech, tedy projekty náročnější na přípravu (stavby) je možno připravit pro další výzvy. Zásadním podkladem pro žádost o dotaci je zpravidla projektová dokumentace minimálně stupně DUR s územním rozhodnutím a nabytou právní mocí (pouze stavební projekty) a projektová studie potenciálu produkce odpadů (stavební projekty i dodávky vybavení – např. nádoby na separovaný odpad).

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby v OH od studie proveditelnosti přes územní a projekční přípravu, zajištění dotace a výběrové řízení až po administraci dotace a technicko-provozní servis pro zprovoznění zařízení a při provozu zařízení a monitoringu.

(6.6.2022)

Kontaktní osoba ve věci OPŽP: Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
E-mail: dvorak@odpadovaporadenska.cz
Tel.: 739 932 290