Dotace z OPŽP

Podpora rozvoje nakládání s odpady z OPŽP v období 2021 až 2027

Pro podporu rozvoje odpadového hospodářství a odstraňování starých zátěží a prevenci odpadů je v Operačním programu Životní prostředí určen specifický cíl 1.5  Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Cílem tohoto specifického cíle pro období 2021–2027 je podpora projektů, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží. Na rozvoj odpadového hospodářství (oblast podpory 1.5) bylo pro toto období vyčleněno okolo 271 milionů eur.

Podporované projekty a „nárokové“ dotace

Část specifického cíle 1.5 je zaměřena na předcházení vzniku odpadů: kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. Tyto typy projektů jsou všechny tzv. nesoutěžní, tedy bez bodového hodnocení, tzn. v případě formální správnosti podané žádosti bude projekt podpořen nárokově (do výše alokace pro danou výzvu).

Druhou částí cíle 1.5 jsou typickými podporovanými projekty na úseku nakládání s odpady investice do odděleného sběru odpadů (nádoby) — bioodpady, papír, plasty sklo, karton (svozové nádoby), investice pro vybudování či rozšíření sběrných dvorů. Dále investice do budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů (recyklační linky, dotřiďovací linky apod.), investice do systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů — baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady, investice do snižování množství odstraňovaných odpadů (materiálové využití odpadů, mechanická a biologická úprava, energetické využití odpadů, bioplynové stanice, zařízení pro zpracování kalů z ČOV, zařízení pro chemickou recyklaci odpadů, zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady). V jednotlivých výzvách jsou však podporovány pouze vybrané typy projektů. Minimální velikost projektu v realizačních nákladech činí 0,5 mil. Kč bez DPH. V této druhé části jsou jako nesoutěžní vyčleněny projekty typu zařízení pro materiálové využití, sběrné dvory, systémy sběru (včetně door to door), zpracování kalů z ČOV; tyto projekty budou „nárokové“ v tom smyslu, že všechny formálně správně připravené žádosti o dotace budou podpořeny (do výše alokace pro danou výzvu). Ostatní typy projektů jsou posuzovány ve standardním soutěžním režimu pomocí bodového hodnocení.

Předmětem dotace pro obce a města, popř. svazky obcí budou zejména nádoby na separovaný sběr, sběrné dvory (výstavba, rozšíření) a předcházení odpadům (re-use centra, kompostéry pro domácí kompostování, předcházení jednorázovým předmětům). V případě obce, města, svazku obcí by mohly být podpořeny zejména nádoby na svoz od prahu domu (bioodpad, papír, plasty), nádoby do recyklačních hnízd (bioodpad, papír, plasty, kovy, nápojový kartón, textil, jedlé oleje) a kontejnery na mobilní svoz (objemný odpad, dřevo, bioodpad), případně opatření pro předcházení odpadům. Dále by mohla být podpořena výstavba sběrného dvora nebo jeho rozšíření (zvýšení kapacity, rozšíření vybavení SD).

Míra podpory zůstává nadále až 85%

Dotace v novém programovém období se pohybují mezi 70 až 85 % dotace dle typu projektu a dalších podmínek, viz níže v tabulce:

 

Typ projektu Míra dotace (návrh 11/2021)
1.5.1 kompostéry 70 % + 15 % bonus formou vyššího dotačního procenta na pořízení kompostérů obsahujících recyklát.
1.5.2 RE-USE centra 85 %
1.5.3 budování infrastruktury potravinových bank 95 %
1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů 85 %
1.5.5 sběrné dvory, systémy sběru (včetně door to door) a zavádění systémů PAYT 85 % (max. 40 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů 70 % + 15 % v případě vysoce účinných technologií
1.5.7 budování zpracování kalů z ČOV 85 %
1.5.8 zařízení pro materiálové využití odpadů 85 %
1.5.9 zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic 75 %
1.5.10 zařízení pro chemickou recyklaci odpadů 85 %
1.5.11 zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady 70 % + 15 % v případě zařízení k nakládání se zdravotnickými odpady

 

Dotaci lze od Státního fondu životního prostředí ČR získat v různé míře podpory. V režimu de minimis je možno získat dotaci až ve výši 85 %, bez omezení projektu veřejnou podporou a typu žadatele. Výše dotace de minimis je omezena částkou 200 000 EUR na období 3 let bez vlivu na veřejnou podporu. Pro jednotlivé typy projektů je ale stanoven maximální strop dotace, např. na svozová auta s přiměřeným množstvím nádob max. 40 % a zbytek finančními nástroji, zvýhodněným úvěrem od SFŽP. Na třídící linky a specializovaná zařízení spadající do veřejné podpory SFŽP poskytuje podporu jak v režimu De minimis (až 85 %), tak i v rámci tzv. regionální blokové výjimky (až 45 % dle velikosti podniku, není omezen typ žadatele). V rámci regionální blokové výjimky platí dotace 25 % pro velké, propojené podniky, u malého nebo středního podniku je dotace zvýšena o dalších 20, resp. 10 %.

Veřejnoprávní instituce (města, obce, svazky obcí) mohou žádat až 85 % uznatelných nákladů projektu, který nespadá do rámce veřejné podpory, tedy podpora je poskytnuta v režimu „mimo rámec veřejné podpory“. V praxi to jsou sběrné dvory, prevence bioodpadů, sběrné systémy tvořené pouze nádobami/kontejnery (bez svozových aut).

Konečné procento dotace se vždy odvíjí od maximálního procenta dotace dle typu daného projektu (např. na svozová auta max. 40 % a zbytek finančními nástroji) a dalších podmínek, viz tabulka výše. Výši podpory zveřejňuje SFŽP na svých webových stránkách v dokumentech pro danou výzvu.

Další kroky k zajištění dotace pro rozvoj OH vaší obce

Nejbližší výzva k předkládání žádostí o dotace se očekává v 1. pololetí 2022. Další výzvy obvykle následují v nejméně ročních intervalech, tedy projekty náročnější na přípravu (stavby) je možno připravit pro další výzvy. Zásadním podkladem pro žádost o dotaci je zpravidla projektová dokumentace minimálně stupně DUR s územním rozhodnutím a nabytou právní mocí (pouze stavební projekty) a projektová studie potenciálu produkce odpadů (stavební projekty i dodávky vybavení – např. nádoby na separovaný odpad). Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme služby opřené o 15 let zkušeností práce v OPŽP.  Můžeme zajistit komplexní přípravu a realizaci projektu od studie proveditelnosti přes koordinaci územní a projekční přípravu, žádost o dotaci a výběrové řízení až po administraci dotace a zajištění souhlasu pro zprovoznění zařízení a provozní monitoring projektů. Rádi ale stejně tak poskytneme  oporu vašemu vlastnímu dotačnímu týmu formou dílčích činností v rozsahu dle potřeby.

Naše nabídka

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby v OH od studie proveditelnosti přes územní a projekční přípravu, zajištění dotace (přípravu a podání žádosti o dotaci) a výběrové řízení až po administraci dotace a technicko-provozní servis při provozu zařízení a monitoringu.

(16.11.2021)

 

Kontaktní osoba ve věci OPŽP: Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

E-mail: dvorak@odpadovaporadenska.cz

Tel.: 739 932 290