EKO-KOM – studie

Zvažujete zpracování studie odpadového hospodářství vaší obce? Na její financování můžete částečně využít příspěvek společnosti EKO-KOM, který nabízí až 60 tis. Kč. Studie musí obsahovat analýzu odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (tj. papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton, dřevo, včetně jejich obalové složky). Studie však může být kromě tříděného odpadu s obsahem obalové složky věnována také dalším oblastem odpadového hospodářství (např. směsnému komunálnímu odpadu, bioodpadům, nebezpečným odpadům apod.).

Podmínky poskytnutí příspěvku:

  • EKO-KOM uhradí obci finanční příspěvek ve výši podílu 30 % (nejvýše však částku 60.000,- Kč) na nákladech na zpracování studie v souladu Podmínkami;
  • obec zajistí zpracování Optimalizační studie v rozsahu stanoveném Podmínkami;
  • obec poskytne Studii pro potřeby Systému EKO-KOM;
  • EKO-KOM poskytne obci srovnávací data pro benchmarking, které obec zahrne do dané studie.

Obce se mohou do projektu přihlásit tak, že do 30. 4. 2024 předloží společnosti EKO-KOM, a.s. své nabídky na spolupráci při zajištění zpracování studie.

Podrobné podmínky pro spolupráci se společností EKO-KOM naleznete na stránkách vyhlašovatele Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení – EKO-KOM (ekokom.cz)

Naše společnost Vám nabízí zpracování studie v min. rozsahu dle požadavků společnosti EKO-KOM s možností rozšíření o další segmenty OH obce. Kontaktujte nás na info@odpadovaporadenska.cz nebo na tel.: 603 161 021.