NPŽP – kompostárny, ZPF

Národní program Životní prostředí

Výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

V rámci výzvy č. 6/2023 je nyní stále možné podávat žádosti o dotace. Výzva je nyní ve stavu příjem žádostí a to do 1.5.2024 a k únoru 2024 nemá zcela vyčerpanou alokaci. 


Projekty je možné podávat ve 3 aktivitách a to:

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele (rozmetadla na kompost).

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS (rozmetadla na kompost, aplikátory na fugát).

Aktivita C (kompostárny):

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren,
 • výstavba, nových (malých) komunitních kompostáren či velkých kompostáren,
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy.

Podmínky aktivity C:

 • dotace na stavbu i technologii (vybavení) nebo jenom stavbu nebo jenom technologii,
 • traktor a nakladač či jiný, obecně manipulátor, jsou nezpůsobilé (způsobilý je jen nakladač/manipulátor s elektrickým pohonem),
 • projekt musí vždy přispět k navýšení kapacity kompostárny,
 • max. nákladovost projektu jako jediné kritérium přijatelnosti dotace je 18 000 Kč/t kapacity za rok (Příklad: vybudování kompostárny nebo navýšení kapacity stávající kompostárny o 100 t/rok máte k dispozici max. 100 t x 18 000 Kč = 1,8 mil. Kč bez DPH na investici (způsobilé výdaje), při vybudování nové nebo navýšení kapacity o 1 000 t/rok máte k dispozici už max. 18 mil. Kč bez DPH investice na projekt),
 • kompost po dobu udržitelnosti 5 let musí být předán vždy na ZPF (je třeba najít v okolí zemědělce, který od vás kompost odebere (na certifikaci, kterou budete muset vždy udělat, je možné získat příspěvek na způsobilé výdaje až 50 tis. Kč),
 • alokace 1 mld. Kč.

Míra podpory u jednotlivých aktivit:

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.

 • aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

Poznámka: jen pro malé a střední podniky, běžně dotace 40 %. U mladých zemědělců nebo zemědělců, kteří zahájili činnost během pěti let před datem podání žádosti o podporu je dotace + 20 %, tedy celkem 60 % dotace.

 • aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Poznámka k aktivitě B a C: dotace v režimu GBER max. 25–45 % dle místa a velikosti podniku (bez Prahy) a to bez omezení stropu dotace nebo dotace v režimu De minimis 70 % pro každého žadatele bez rozdílu vč. Prahy, ale max. dotace 300 tis. EURO, tj. cca 7,4 mil. Kč.

Způsobilost projektových nákladů:

Publicita projektu, maximálně 5 tis. Kč bez DPH.

Projektová příprava maximálně do výše 5 % z přímých způsobilých realizačních výdajů (bez nákladů na „Certifikaci kompostu“): zpracování žádosti vč. vyplnění v informačním systému, zpracování zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit včetně výdajů na provedení zadávacího řízení, manažerské řízení realizace projektu (administrace).

Výdaje na DUR, DSP, autorský dozor, TDI jsou nezpůsobilé.


Dodatečné informace:

Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Podmínky pro získání dotace: Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.