OPŽP – odpady

Podpora rozvoje nakládání s odpady v období 2021 až 2027

Na podporu odpadového hospodářství v OPŽP se zaměřuje specifický cíl 1.5 (Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje). 

Pro jednotlivé výzvy platí minimální velikost projektu 0,5 mil. Kč bez DPH. Míra podpory se pohybuje mezi 70–85 % dotace dle typu projektu a stanovených podmínek. Režim dotace de minimis s výší až 85 % je omezen částkou hodnoty de minimis, která je nyní 200 000 EUR (konec platnosti Nařízení komice EU č. 1407/2013 ke dni 31.12.2023). Od nového roku se plánuje navýšení částky na 275 000 EUR.  

Pro jednotlivé typy projektů je ale stanoven maximální strop dotace, např. na svozová auta s přiměřeným množstvím nádob max. 50 %. Na třídící linky a specializovaná zařízení spadající do veřejné podpory poskytuje SFŽP podporu jak v režimu de minimis (až 85 %), tak i v rámci tzv. regionální blokové výjimky (až 45 % dle velikosti podniku, není omezen typ žadatele). V rámci regionální blokové výjimky platí dotace cca 25 % pro velké, propojené podniky (dle umístění v rámci ČR), u malého nebo středního podniku je dotace zvýšena o dalších 20 %, resp. 10 %. Veřejnoprávní instituce (města, obce, svazky obcí) mohou žádat až 85 % uznatelných nákladů projektu, který nespadá do rámce veřejné podpory, tedy podpora je poskytnuta v režimu „mimo rámec veřejné podpory“. 


Aktuální harmonogram výzev pro specifický cíl 1.5: 

 1. výzva – Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Výzva je zaměřená na kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“). 

Popis: 

 • 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)  
 • návrh dotace (září 23): 85 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku) 
 • 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů 
 • návrh dotace (září 23): 70 % + 15 % bonus formou vyššího dotačního procenta na pořízení kompostérů obsahujících recyklát. 
 • 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu 
 • návrh dotace (září 23): 85 % 
 • 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů 
 • návrh dotace (září 23): 85 % 

Podání žádostí: 31. 1. 2024 – 30. 8. 2024 (nebo do vyčerpání alokace) 

Alokace: 500 000 000 Kč 

Příjemci podpory: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem). 


 1. výzva – Třídící linky

Výzva je zaměřená na podporu třídících systémů pro separaci odpadů. 

Popis: 

 • 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů 
 • návrh dotace (září 23): 70 % + 15 % v případě vysoce účinných technologií 

Podání žádostí: 6. 12. 2023 – 29. 2. 2024 (nebo do vyčerpání alokace) 

Alokace: 250 000 000 Kč 

Příjemci podpory: Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob 


 1. výzva – Energetické využívání odpadů

Výzva je zaměřená na podporu výstavby a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů. 

Popis: 

 • Opatření 1.5.9 – Energetické využití odpadů včetně bioplynových stanic 
 • návrh dotace (září 23): 75 % 

Podání žádostí: 6. 12. 2023 – 29. 2. 2024 (nebo do vyčerpání alokace) 

Alokace: 500 000 000 Kč 

Příjemci podpory: Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem) 


 1. výzva – Chemická recyklace odpadů

Výzva je zaměřená na podporu budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. 

Popis: 

 • 1.5.10 – Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů 
 • návrh dotace (září 23): 85 % 

Podání žádostí: 15. 11. 2023 – 28. 6. 2024 (nebo do vyčerpání alokace) 

Alokace: 200 000 000 Kč 

Příjemci podpory: Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob 


Kontaktní osoba ve věci OPŽP: Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
E-mail: dvorak@odpadovaporadenska.cz
Tel.: 739 932 290

(25. 9. 2023)