Nabídka služeb

Studie a projektová dokumentace všech stupňů pro komunální OH

 • vyhodnocení rozvojových potřeb OH obcí a krajů
 • návrh variant řešení a jejich vyhodnocení, včetně způsobu financování s využitím dotací
 • komunikační strategie
 • rozbory směsných komunálních odpadů a jejich vyhodnocení
 • zajištění EIA, dokumentace stupně DUR/DSP

Plány odpadového hospodářství (POH) obcí a krajů

 • zpracování a vyhodnocení POH obce k aktuálnímu roku a návrh realizačního programu
 • zpracování POH kraje

Optimalizace rozvoje separovaného sběru s využitím GIS

 • zónování území obce podle potenciálu produkce odpadů
 • zavedení/využití postupů monitoringu separace odpadů pro optimalizaci rozvoje separovaného sběru s využitím GIS

Zpracování a administrace grantových žádostí

 • příprava projektů na podporu OH obce a zpracování žádostí o jejich financování z grantů krajů a Fondu soudržnosti/OPŽP
 • finanční analýza
 • stanovení potenciálu produkce odpadů
 • administrace grantů
 • zadávací řízení

Strategické poradenství pro akvizici v odpadovém hospodářství a zadávací řízení

 • audity odpadového hospodářství
 • komplexní poradenství a služby pro zadávání zakázek v komunálním odpadovém hospodářství

Školení a semináře

 • akreditovaná školení pro řízení odpadového hospodářství obcí
 • konzultační semináře pro provozovatele zařízení v OH

Technicko-provozní dokumentace OH

 • provozní řády  zařízení dle vyhl. č. 273/2021 Sb. (odpady) a zákona č. 201/2012 Sb. (ovzduší)
 • havarijní plány zařízení dle vyhl. 450/2005 Sb.
 • integrované povolení, EIA