Nabídka pro obce a kraje

Studie a projektová dokumentace všech stupňů pro komunální OH
 • vyhodnocení rozvojových potřeb OH obcí a krajů
 • návrh variant řešení a jejich vyhodnocení, včetně způsobu financování s využitím dotací
 • komunikační strategie
 • rozbory směsných komunálních odpadů a jejich vyhodnocení
 • zajištění EIA, dokumentace stupně DUR/DSP
Plány odpadového hospodářství (POH) obcí a krajů
 • zpracování a vyhodnocení POH obce k aktuálnímu roku a návrh realizačního programu
 • zpracování POH kraje
Optimalizace rozvoje separovaného sběru s využitím GIS
 • zónování území obce podle potenciálu produkce odpadů
 • zavedení/využití postupů monitoringu separace odpadů pro optimalizaci rozvoje separovaného sběru s využitím GIS
Zpracování a administrace grantových žádostí
 • příprava projektů na podporu OH obce a zpracování žádostí o jejich financování z grantů krajů a Fondu soudržnosti/OPŽP
 • finanční analýza
 • stanovení potenciálu produkce odpadů
 • administrace grantů
 • zadávací řízení
Strategické poradenství pro akvizici v odpadovém hospodářství a zadávací řízení
 • audity odpadového hospodářství
 • komplexní poradenství a služby pro zadávání zakázek v komunálním odpadovém hospodářství
Školení a semináře
 • akreditovaná školení pro řízení odpadového hospodářství obcí
 • konzultační semináře pro provozovatele zařízení v OH
Technicko-provozní dokumentace OH
 • provozní řády  zařízení dle vyhl. č. 383/2001 Sb. (odpady) a zákona č. 201/2012 Sb. (ovzduší)
 • havarijní plány zařízení dle vyhl. 450/2005 Sb.
 • integrované povolení
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100