Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v roce 2020

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“) je jedním z důležitých parametrů, který vypovídá o celkové úrovni nakládání s odpady v obci. Ukazatel se počítá jako poměr mezi odděleně shromážděným odpadem papíru, skla, plastů a kovů od občanů obce a potenciálem produkce těchto odpadů ve směsném komunálním odpadu. Cílem pro rok 2020 byla nejméně 50% účinnost separace PPSK, avšak ani to nebude v příštích letech stačit pro splnění nových cílů dle zákona o odpadech.

Srovnání účinnosti separace s předchozími lety 

Ve srovnání s rokem 2015 dochází v účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů ke zlepšení. Z grafu je patrné, jak se každým rokem více obcí posouvá za hranici 50% účinnosti separace a to i přes to, že množství skládkovaných komunálních odpadů v obcích neklesá. Je to dáno stále se zvyšující spotřebou současné společnosti.

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů — srovnání