Skládkování komunálních odpadů 2020

Ukazatel má přímý dopad do nákladů na odpady obcí. V důsledku progrese poplatku za skládkování využitelných odpadů (včetně KO) a postupnému snižování základu pro slevu z „slevy z poplatku“ za skládkování KO vzrostou do r. 2029 náklady na skládkování KO. Od roku 2030 bude tyto odpady třeba přímo nebo po úpravě energeticky využívat.

Srovnání produkce skládkovaných KO

V grafu srovnání skládkování KO v jednotlivých sledovaných letech nelze sledovat trend směřující ke snižování množství těchto toků. Za roky 2015 a 2018 byly do skládkovaných KO započítány pouze SKO a objemné odpady. Od roku 2019 jsou, s ohledem na nové cíle v odpadové legislativě, zahrnuta data také za ostatní skládkované KO (ačkoliv pouze cca polovina sledovaných obcí skládkuje jiné KO než SKO a objemné odpady).