Bioodpady, textil, NO

Účinnosti separace bioodpadů, textilu a nebezpečných odpadů

Vedle dříve publikovaných účinností separace papíru, plastů, skla a kovů jsme analyzovali účinnost separace ještě dalších odpadů, které se běžně v obcích odděleně sbírají a lze tedy hodnotit jejich účinnost. Mezi ně řadíme textil, nebezpečné odpady a bioodpady. Tyto materiály jsou zároveň významné buď z hlediska svého podílu na SKO bez vlivu separace (nevytříděného) nebo s ohledem na nebezpečné vlastnosti. Účinnosti separace vychází z výpočtů, založených na postupu dle Metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a v něm obsažených tabulek skladby SKO bez vlivu separace.

Cíle pro separaci těchto odpadů nejsou obvykle v POH stanoveny, avšak zejména separace a předání k materiálovému využití u bioodpadů a textilu bude klíčové pro dosažení budoucích cílů pro materiálové využití komunálních odpadů. Ty jsou podle rámcové směrnice o odpadech EU (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech) na úrovni 60 % materiálového využití KO pro rok 2030 a už k roku 2025 činí tento cíl 55 %. Zároveň oddělené shromažďování a využívání těchto odpadů významně snižuje produkci SKO.

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Účinnost separace bioodpadů

Do účinnosti separace bioodpadů se nezapočítává celkové množství bioodpadů uvedené v evidenci odpadů obce, ale pouze ta část bioodpadů, která by bez systému sběru skončila v nádobách na SKO. Při výpočtu předpokládáme, že v SKO by potenciálně skončilo 15 % bioodpadů, který obyvatelé odvážejí na sběrné dvory nebo předávají do mobilního svozu, 25 % bioodpadů z nádobového systému sběru od prahu domu v zástavbě rodinných domů a z odpadů, kompostovaných v domácích kompostérech, 100 % bioodpadů ze systému sběru v sídlištní zástavbě a 0 % bioodpadů z údržby veřejné zeleně. Kde nejsou podíly množství bioodpadů podle způsobu shromažďování na celkové produkci rozlišena, vychází se z vybavenosti systému shromažďování obce (sběrné dvory, nádoby na svoz od prahu domu – odhady podle počtu nádob na bioodpady), z průměrných hodnot podílu bioodpadů z veřejné zeleně na celkové produkci nebo počtu kompostérů.

Četnosti v jednotlivých intervalech účinnosti separace bioodpadů z SKO naznačují, že v jejich odděleném shromažďování z SKO je v obcích ve srovnání s dalšími využitelnými druhy odpadů největší rezerva. Je to zřejmě způsobeno opatrným přístupem obcí k oddělenému shromažďování bioodpadů z bytové zástavby, ve které v ČR bydlí větší část obyvatel.

Účinnost separace bioodpadů — všechny obce

Účinnost separace bioodpadů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace bioodpadů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace bioodpadů v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace bioodpadů v obcích nad 40 tis. obyvatel

 Účinnost separace textilu

Textil se dnes již sbírá téměř ve všech obcích. Někdy je evidován v rámci evidence odpadů. Častěji je však jeho sebrané množství evidováno v rámci předcházení vzniku odpadu. Všechny obce nemají produkci textilu zapracovanou do svého POH. Z námi zpracovaných analýz POH mělo produkci textilu ve svém POH 76 % obcí.

Účinnost separace textilu — všechny obce

Účinnost separace textilu v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace nebezpečných odpadů

Při výpočtu účinnosti separace NO nebyly do shromážděného množství započítány výrobky podléhající zpětnému odběru. Naopak jsou zde započítány vedle NO skupiny 20 také odpady ze skupiny 15 01 – nebezpečné obalové odpady. S ohledem na relativně rovnoměrné rozložení účinností separace NO v celém rozsahu intervalů účinností vysoký podíl obcí s účinností separace v intervalu 90 – 100 % souvisí zřejmě s nepřesnostmi v evidenci odpadů.

Účinnost separace NO — všechny obce

Účinnost separace NO v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace NO v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace NO v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace NO v obcích nad 40 tis. obyvatel

nahoru