Bioodpady, textil, NO 2018

Účinnosti separace bioodpadů, textilu a NO

Vedle dříve publikovaných účinností separace papíru, plastů, skla a kovů jsme analyzovali účinnost separace ještě dalších odpadů, které se běžně v obcích odděleně sbírají a lze tedy hodnotit jejich účinnost. Mezi ně řadíme textil, nebezpečné odpady a bioodpady. Tyto materiály jsou zároveň významné buď z hlediska svého podílu na SKO bez vlivu separace (nevytříděného) nebo s ohledem na nebezpečné vlastnosti. Účinnosti separace vychází z výpočtů, založených na postupu dle Metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a v něm obsažených tabulek skladby SKO bez vlivu separace.

Separace a předání k materiálovému využití u bioodpadů a textilu bude klíčové pro dosažení budoucích cílů pro materiálové využití komunálních odpadů. Ty jsou podle rámcové směrnice o odpadech EU (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech) na úrovni 60 % materiálového využití KO pro rok 2030 a už k roku 2025 činí tento cíl 55 %. Zároveň oddělené shromažďování a využívání těchto odpadů významně snižuje produkci SKO.

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Účinnost separace bioodpadů

Do účinnosti separace bioodpadů se nezapočítává celkové množství bioodpadů uvedené v evidenci odpadů obce, ale pouze ta část bioodpadů, která by bez systému sběru skončila v nádobách na SKO. Zohledňuje se však aktivní předcházení bioodpadům (kompostéry, komunitní kompostování). Závisí to ovšem na úplnosti údajů, poskytnutých obcemi. Při výpočtu obecně předpokládáme, že v SKO by potenciálně skončilo 15 % bioodpadů, který obyvatelé odvážejí na sběrné dvory nebo předávají do mobilního svozu či kompostárny, 25 % bioodpadů z nádobového systému sběru od prahu domu v zástavbě rodinných domů a z odpadů, kompostovaných v domácích kompostérech, 100 % bioodpadů ze systému sběru v sídlištní zástavbě a 0 % bioodpadů z údržby veřejné zeleně. Tyto ukazatele lze individuálně nastavit podle zkušeností OH konkrétní obce. Kde nejsou podíly množství bioodpadů podle způsobu shromažďování na celkové produkci rozlišena, vychází se z vybavenosti systému shromažďování obce (sběrné dvory, nádoby na svoz od prahu domu – odhady podle počtu nádob na bioodpady), z průměrných hodnot podílu bioodpadů z veřejné zeleně na celkové produkci nebo počtu kompostérů.

V účinnosti separace bioodpadů jsou stále velké rezervy. Při sběru dat se dotazujeme na způsob sběru bioodpadů v obci. Ve vzorku obcí za rok 2018 převažuje sběr od rodinných domů (37 % celkového množství sebraných bioodpadů). Dále jsou zastoupeny sběry na sběrném dvoře nebo mobilní sběr (29 %) a bioodpady z veřejné zeleně (22 %). Pouhých 8 % připadá na aktivně podporované domácí kompostování a 2 % na sběr z bytové zástavby.

Účinnost separace bioodpadů — všechny obce (2018)

Účinnost separace bioodpadů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace bioodpadů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace bioodpadů v obcích nad 15 tis. obyv.

Účinnost separace textilu

Textil se dnes již sbírá téměř ve všech obcích. Někdy je evidován v rámci evidence odpadů. Častěji je však jeho sebrané množství evidováno v rámci předcházení vzniku odpadu. Kde jsou dostupné údaje, je takto shromážděný materiál v benchmarku rovněž zohledněn. Všechny obce neznají údaje o produkci textilu. Z námi zpracovaných dat uvedlo produkci textilu 83 % obcí.

Účinnost separace textilu — všechny obce (2018)

Účinnost separace textilu v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích nad 15 tis. obyv.

Účinnost separace komunálních nebezpečných odpadů

Při výpočtu účinnosti separace NO nebyly do shromážděného množství započítány výrobky podléhající zpětnému odběru. Naopak jsou zde započítány vedle NO skupiny 20 také odpady ze skupiny 15 01 – nebezpečné obalové odpady. S ohledem na relativně rovnoměrné rozložení účinností separace NO v celém rozsahu intervalů účinností souvisí vysoký podíl obcí s účinností separace v intervalu 90 – 100 % zřejmě s nízkým potenciálem produkce těchto odpadů. To zvyšuje citlivost ukazatele na individuální výkyvy produkce a nepřesnosti v zařazování odpadů.

Účinnost separace NO — všechny obce (2018)

Účinnost separace NO v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace textilu v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace NO v obcích nad 15 tis. obyv.

Srovnání účinností separace v letech 2015 a 2018

U všech sledovaných benchmarků dochází k postupnému zlepšování. V obcích se zlepšuje evidence odpadových toků včetně materiálů evidovaných v režimu prevence. Také se zvyšuje účinnost separace díky lepší osvětě a informovanosti a díky stále se zlepšující infrastruktuře. Výrazně se snížil počet obcí, které tyto odpady neevidují.

U bioodpadů došlo ke zvýšení obcí, které již dosáhly účinnosti separace nad 50 %, na 32 % všech analyzovaných obcí (v roce 2015 pouze 25 % obcí).

U textilu došlo u obcí s nenulovou produkcí ke zvýšení separace nad 50 % u 11 % z původních 3 % v roce 2015.

Účinnost separace komunálních NO byla vysoká již v roce 2015, kdy mělo 53 % obcí účinnost nad 50 %. V roce 2018 to bylo již 68 % obcí. Otázkou zůstává vysoký podíl obcí s účinností separace nad 90 %. Zde lze předpokládat určitou míru nepřesností ve vedení evidence, příp. zařazování odpadů.

nahoru