Materiálové využití komunálních odpadů

Materiálové využití KO je vyjádření poměru všech vytříděných materiálově využitelných složek a celkového množství produkovaných KO. Mezi materiálově využitelné složky se řadí papír, plasty, sklo, kovy, bioodpady a textil, popř. nápojové kartony. Do materiálového využití se nezapočítávají odpady, se kterými se nakládá v režimu předcházení vzniku odpadů (typicky elektrozařízení nebo bioodpady v domácích kompostérech). Z pohledu obcí jsou materiálově využity všechny vytříděné využitelné odpady, které jsou předány k materiálovému využití oprávněným osobám, třebaže jde spíše o úroveň vytřídění využitelných složek než skutečnou úroveň recyklace. Tento rozdíl pro účely benchmarkingu zanedbáváme, protože stupeň recyklace vytříděných odpadů nelze na úrovni obcí ovlivnit.

Z grafu využití KO všech obcí je patrné, že většina obcí zatím nedosahuje 60% úrovně vytřídění KO k materiálovému využití. Největší podíl obcí dosahuje úrovně využití 20 až 50 % produkce komunálních odpadů. Více než 60% úrovně dosahuje pouze 7 % posuzovaných obcí.

Materiálové využití KO (2018) — všechny obce
Materiálové využití KO (2018) — obce do 5 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2018) — obce od 5 do 15 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2018) — obce nad 15 tis. obyv.
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100