Materiálové využití KO 2018

Materiálové využití komunálních odpadů

Materiálové využití KO je vyjádření poměru všech vytříděných materiálově využitelných složek a celkového množství produkovaných KO. Mezi materiálově využitelné složky se řadí papír, plasty, sklo, kovy, bioodpady a textil, popř. nápojové kartony. Do materiálového využití se nezapočítávají odpady, se kterými se nakládá v režimu předcházení vzniku odpadů (typicky elektrozařízení nebo bioodpady v domácích kompostérech). Z pohledu obcí jsou materiálově využity všechny vytříděné využitelné odpady, které jsou předány k materiálovému využití oprávněným osobám, třebaže jde spíše o úroveň vytřídění využitelných složek než skutečnou úroveň recyklace. Tento rozdíl pro účely benchmarkingu zanedbáváme, protože stupeň recyklace vytříděných odpadů nelze na úrovni obcí ovlivnit.

Z grafu využití KO všech obcí je patrné, že většina obcí zatím nedosahuje 60% úrovně vytřídění KO k materiálovému využití. Největší podíl obcí dosahuje úrovně využití 20 až 50 % produkce komunálních odpadů. Více než 60% úrovně dosahuje pouze 7 % posuzovaných obcí.

Materiálové využití KO (2018) — všechny obce
Materiálové využití KO (2018) — obce do 5 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2018) — obce od 5 do 15 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2018) — obce nad 15 tis. obyv.