PPSK 2018

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v roce 2018

Úvahy o třídicí slevě pro obce podle úrovně třídění odpadů obsažené v současném návrhu zákona o odpadech činí téma účinnosti separace odpadů velmi aktuální. Je aktuální i ve vztahu k hlavním cílům plánů odpadového hospodářství („POH“) České republiky a krajů a k budoucím cílům v materiálovém využití komunálních odpadů. POH ČR obsahuje cíl:

„Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“ Tento cíl je přenesen i do všech POH krajů a do POH obcí.

Do budoucna nabude na významu také ukazatel materiálového využití všech komunálních odpadů. Cíle pro ně budou implementovány do české legislativy v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851, která stanoví, že členské státy přijmou opatření nezbytná k dosažení cíle zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu („KO“) nejméně na 60 % hmotnosti (55 % v r. 2025 a 65 % v r. 2035). Tento cíl nastavuje pro období po r. 2020 laťku pro využití KO významně výše a při optimalizace systému sběru odpadů je nutné vědět, jaké jsou v systému rezervy, což lze posoudit právě pomocí účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“). Tento ukazatel je pro úroveň materiálového využití KO zásadní. Separace využitelných odpadů má své limity a při vyčerpání jejích možností je třeba hledat další rezervy v systému OH obce. K přesnějšímu stanovení rezervy v separaci odpadů je možno provést rozbory směsných komunálních odpadů (odkaz na metodiku zde), které pro vaši obec můžeme provést nebo vám můžeme pomoci je zorganizovat a vyhodnotit.

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Benchmarky účinnosti separace papíru, skla, plastů, kovů z SKO (2018)

Ukazatel účinnosti separace papíru, skla, plastů a kovů se podle Metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí (Ing. Pavel Novák s.r.o., 2015 – „Metodický návod“) počítá jako poměr mezi odděleně shromážděným odpadem papíru, skla, plastů a kovů z SKO v obci a potenciálem produkce těchto odpadů ve směsném komunálním odpadu. Do odděleně shromážděných odpadů obcí se dle Metodického návodu započítávají také odpady předané občany mimo systém obce (typicky do výkupny odpadů nebo školní sběry), což přispívá k vyšší účinnosti separace zejména u papíru a kovů. Účinnost separace se posuzuje za všechny čtyři odpady dohromady. Z celkového grafu je patrné, že více než 65 % obcí mělo v hodnoceném roce 2018 účinnost separace PPSK pod cílových minimálně 50 %. Ve srovnání s rokem 2015 však došlo ke zlepšení, v roce 2015 byl tento podíl 89 % obcí (více zde).

U tří hlavních posuzovaných komodit (papíru, plastů a skla) byla dosahována v roce 2018 jednotlivě nejvyšší účinnost separace u skla, následovaného papírem a plasty. Největší zlepšení od roku 2015 zaznamenalo sklo, kde se snížil počet obcí s nižší účinností separace než 50 % o 19 %. Situace, kdy účinnost separace vychází blízko 100 %, může být ovlivněna nepřesnostmi evidence odpadů nebo odchylkami skutečné skladby SKO od teoretické skladby SKO bez vlivu separace, použité v Metodickém návodu. K této situaci u komodit papír, sklo a plasty občas dochází zejména u malých obcí, jak je patrné z grafů pro kategorie 0-5 tis. obyvatel.

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů — všechny obce (2018)

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích nad 15 tis. obyv.

Benchmarky účinnosti separace papíru (2018)

Papír vždy byla dobře obchodovatelná komodita, v poslední době (r. 2020) je však také trh s touto surovinou přesycen a ceny proto klesají nebo jsou záporné. V roce 2018 však často značná část papíru od obyvatel končila ve výkupnách odpadů nebo školních sběrech. Při vyhodnocení POH je tedy vhodné, tyto materiálové toky započítat do produkce papíru, může to zvýšit účinnost separace papíru až o desítky procent. Ve skupině obcí 0-5 tis. obyvatel je patrné, že se zde nevyskytují tak často výkupny odpadů a obce tak častěji padají do nižších kategorií účinností. Ve vesnické zástavbě také často dochází k pálení papíru v lokálních topeništích.

Také zde došlo ke zlepšení účinnosti ve srovnání s rokem 2015. V roce 2015 mělo účinnost separace nižší než 50 % celkem 85 % obcí, v roce 2018 to bylo 73 %.

Účinnost separace papíru — všechny obce (2018)

Účinnost separace papíru v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích nad 15 tis. obyv.

Benchmarky účinnosti separace plastů (2018)

Plastové odpady jsou náročné na logistiku. Vzhledem k jejich nízké měrné hmotnosti je nutné mít velký objem nádob v systému obce, což zvyšuje náklady. Často se setkáváme s přeplňovanými nádobami a účinnost separace plastů je nižší než u papíru a skla.

V roce 2015 mělo účinnost separace nižší než 50 % celkem 96 % obcí, v roce 2018 to bylo 79 %.

Účinnost separace plastů — všechny obce (2018)

Účinnost separace plastů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích nad 15 tis. obyv.

Benchmarky účinnosti separace skla (2018)

Sklo má dlouhodobě velice dobrou účinnost separace. Do systému sběru skla často výraznou měrou přispívají živnostníci (zejména restaurační zařízení) ať už legálně na základě smlouvy s obcí nebo nelegálním zneužíváním nádob na sklo. Větší podíl skla bývá patrný také u obcí s větším počtem rekreačních objektů, ze kterých může být značný podíl skleněných odpadů. Tyto odpady končí ve sběrných nádobách obcí, ale nelze je vztáhnout k počtu obyvatel v obci. Tento vliv je více patrný u menších obcí, kde může být podíl rekreačních objektů k  domům s trvale žijícími obyvateli až 50 %.

V roce 2015 mělo účinnost separace nižší než 50 % celkem 53 % obcí, v roce 2018 to bylo 34 %.

Účinnost separace skla — všechny obce (2018)

Účinnost separace skla v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích nad 15 tis. obyv.

Benchmarky účinnosti separace kovů (2018)

Účinnost separace u kovů je ovlivňována chybami nebo metodickou nejednotností evidence, když některé obce evidují odpady kovů výhradně ve skupině 17 a tím pádem tyto odpady nevstupují do výpočtu účinnosti separace a v jiných obcích naopak evidují sběrny přijímající kovy od občanů „na občanku“ všechno včetně amortizačního šrotu ve skupině 20, a tím evidovaná produkce kovů daleko přesahuje potenciál produkce v SKO.  Účinnost separace pak vychází 100%. Benchmarking v tomto ukazateli tedy bez metodického ujednocení není možný. Pohled na celkovou účinnost separace PPSK kovy ovšem ovlivňují jen okrajově díky malému podílu kovů v SKO bez vlivu separace.

Vzhledem výše popsané problematice evidence kovů není účelné uvádět grafy účinnosti separace v jednotlivých kategoriích obcí.

Účinnost separace kovů — všechny obce (2018)

nahoru