Skládkování komunálních odpadů 2019

Od 1. 1. 2021 platí nová odpadová legislativa, která se v mnoha věcech dotýká také odpadového hospodářství obcí. Jednou ze změn je postupné zdražování poplatků za ukládání odpadů na skládky a tím související zavedení tzv. „třídicí slevy“. Zákon zavádí sazbu poplatku za zbytkový odpad (nižší sazba) a za využitelný odpad (každoročně se zvyšující sazba). Téměř veškeré komunální odpady jsou považovány za využitelný odpad (také SKO a objemné odpady). Zákon obcím v rámci „třídicí slevy“ umožňuje skládkovat komunální odpady v nižší sazbě až do stanoveného limitu. Tento limit v roce 2021 činí 200 kg/obyv. a postupně se bude snižovat. Po vyčerpání tohoto limitu již obce musí KO odkládat na skládku za vyšší sazbu jako využitelné odpady.

Produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů jsou hlavním zdrojem skládkovaných KO většiny obcí. Velká část obcí ani jiné KO neskládkuje. Je tedy vysokou prioritou každé obce docílit co nejnižší měrné produkce těchto odpadů.

Z námi sledovaných obcí převážná většina svou produkcí skládkovaných KO převyšuje limit třídicí slevy pro rok 2021. Velká část obcí (15) má produkci těchto odpadů v rozmezí 200 – 250 kg/obyv. Pouze 22 % ze sledovaného vzorku obcí dosáhlo v roce 2019 nižší produkce než 200 kg/obyv.

Skládkování KO (2019) — všechny obce

Skládkování KO (2019) — obce do 5 tis. obyv.

Skládkování KO (2019) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Skládkování KO (2019) — obce nad 15 tis. obyv.

 

Srovnání produkce skládkovaných KO

Z grafu srovnání skládkování KO v jednotlivých sledovaných letech je patrný jen malý posun k nižší se produkci. Za roky 2015 a 2018 byly do skládkovaných KO započítány pouze SKO a objemné odpady. V roce 2019 již byla zahrnuta data také za ostatní skládkované KO (ačkoliv pouze polovina sledovaných obcí skládkuje jiné KO než SKO a objemné odpady).