Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v roce 2019

Separace obalových odpadů je jedním ze základů materiálového využití komunálních odpadů. Díky vysoké účinnosti separace těchto odpadů mají obce šanci ke splnění cílů stanovených v zákoně č. 541/2020 Sb. o odpadech. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky KO tvořily:

  • v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,
  • v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a
  • v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 %

z celkového množství KO, kterých je v daném kalendářním roce původcem.

Tento cíl nastavuje laťku pro využití KO významně výše a při optimalizace systému sběru odpadů je nutné vědět, jaké jsou v systému rezervy, což lze posoudit právě pomocí účinnosti separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“). Separace využitelných odpadů má své limity a při vyčerpání jejích možností je třeba hledat další rezervy v systému OH obce. K přesnějšímu stanovení rezervy v separaci odpadů je možno provést rozbory směsných komunálních odpadů (odkaz na metodiku zde), které pro vaši obec můžeme provést nebo vám můžeme pomoci je zorganizovat a vyhodnotit.

Celková účinnost separace papíru, skla, plastů, kovů z SKO (2019)

Struktura zapojených obcí a obyvatel zde.

Zapojení do projektu benchmarku OH obcí zde.

Ukazatel účinnosti separace papíru, skla, plastů a kovů se podle Metodického návodu pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, certifikovaného Ministerstvem životního prostředí (Ing. Pavel Novák s.r.o., 2015 – „Metodický návod“) počítá jako poměr mezi odděleně shromážděným odpadem papíru, skla, plastů a kovů z SKO v obci a potenciálem produkce těchto odpadů ve směsném komunálním odpadu. Do odděleně shromážděných odpadů obcí se dle Metodického návodu započítávají také odpady předané občany mimo systém obce (typicky do výkupny odpadů nebo školní sběry), což přispívá k vyšší účinnosti separace zejména u papíru a kovů. Z celkového grafu je patrné, že více než 78 % obcí mělo v hodnoceném roce 2019 účinnost separace PPSK pod hodnotou 50 %.

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů — všechny obce (2019)

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích nad 15 tis. obyv.

 

Účinnost separace papíru (2019)

Papír je stále nejlépe obchodovatelná komodita. Velká část těchto odpadů proto nekončí v obecních systémech, ale ve školních sběrech nebo výkupnách odpadů. Při vyhodnocení OH je tedy vhodné, tyto materiálové toky započítat do produkce papíru, může to zvýšit účinnost separace papíru až o desítky procent.

Účinnost separace 50 % nedokázalo splnit 74 % obcí. Je však třeba podotknout, že většina obcí zapojených do benchmarkingů neuvedla množství papíru sebraného právě mimo systém OH obce. Výsledná účinnost tak bude vyšší.

Účinnost separace papíru — všechny obce

Účinnost separace papíru v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích nad 15 tis. obyv. 

Účinnost separace plastů (2019)

Plastové odpady jsou náročné na logistiku. Vzhledem k jejich nízké měrné hmotnosti je nutné mít velký objem nádob v systému obce, což zvyšuje náklady. Často se setkáváme s přeplňovanými nádobami a účinnost separace plastů je nižší než u papíru a skla.

V roce 2015 mělo účinnost separace nižší než 50 % celkem 96 % obcí, v roce 2019 to bylo 87 %.

Účinnost separace plastů — všechny obce

Účinnost separace plastů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích nad 15 tis. obyv. 

Účinnost separace skla (2019)

Sklo má dlouhodobě velice dobrou účinnost separace. Do systému sběru skla často výraznou měrou přispívají živnostníci (zejména restaurační zařízení) ať už legálně na základě smlouvy s obcí nebo nelegálním zneužíváním nádob na sklo.

V roce 2015 mělo účinnost separace nižší než 50 % celkem 53 % obcí, v roce 2019 to bylo 41 %.

Účinnost separace skla — všechny obce

Účinnost separace skla v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích nad 15 tis. obyv. 

Účinnost separace kovů (2019)

Účinnost separace u kovů je ovlivňována chybami nebo metodickou nejednotností evidence, když některé obce evidují odpady kovů výhradně ve skupině 17 a tím pádem tyto odpady nevstupují do výpočtu účinnosti separace a v jiných obcích naopak evidují sběrny přijímající kovy od občanů „na občanku“ všechno včetně amortizačního šrotu ve skupině 20, a tím evidovaná produkce kovů daleko přesahuje potenciál produkce v SKO.  Účinnost separace pak vychází 100%. Benchmarking v tomto ukazateli tedy bez metodického ujednocení není možný. Pohled na celkovou účinnost separace PPSK kovy ovšem ovlivňují jen okrajově díky malému podílu kovů v SKO bez vlivu separace.

Vzhledem výše popsané problematice evidence kovů není účelné uvádět grafy účinnosti separace v jednotlivých kategoriích obcí.

Účinnost separace kovů — všechny obce