Plánování OH na municipální úrovni

Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) byl řešen s finanční podporou TA ČR.

Úvodní informace o projektu

Dlouhodobé cíle právní úpravy odpadového hospodářství jsou realizovány prostřednictvím plánování rozvoje OH. Další cyklus zpracování POH obcí bude iniciován aktualizací POH ČR a krajů v letech 2014 a 2015 a výsledky projektu podpoří zpracování kvalitních nových POH obcí a efektivní rozvoj OH obcí v následující dekádě. Dnešní POH obcí jsou zpracované vesměs dle stávajícího metodického návodu MŽP k POH obcí z roku 2004. Tento metodický návod se osvědčil jako nástroj, sjednocující přístupy obcí k analýze odpadového hospodářství ve vztahu k cílům POH krajů a ČR, avšak neobsahuje dostatečné postupy pro zajištění zpětné vazby na plnění opatření POH obcí a zejména neobsahuje dostatečné nástroje pro generování návrhů pro efektivní rozvoj OH obcí.

Zkušenosti z dřívější přípravy a implementace POH obcí ukazují na nedostatky:

  • Obtížné prognózování produkce odpadů a jejich skladby pro přípravu dlouhodobých a rozsáhlých investic.
  • Chybí systematické hodnocení efektivity opatření pro dosahování cílů rozvoje OH obcí.
  • Slabé zapojení živnostenských odpadů do systému OH obcí.
  • Náklady na OH obcí jsou ve srovnání mezi obcemi značně nevyrovnané a někdy zbytečně vysoké.
  • Směrnice ES/98/2008 vytváří nové prostředí pro POH obcí, které není v dosavadní metodice zohledněno.

Výzkumný projekt je v reakci na tyto nedostatky zaměřen na tyto dílčí oblasti výzkumu:

  • Prognózování odpadového hospodářství obcí (syntéza dřívějších výzkumů, inovativní přístup obsažen ve využití GIS pro podrobnou územní prognózu potenciálu produkce odpadů od občanů a ze živností v obcích).
  • Optimalizace OH obcí s využitím GIS (inovativní podrobná územní identifikace potenciálu produkce odpadů od občanů a ze živností na úrovni stavebních objektů a její využití k optimalizaci systémů shromažďování a svozu v obcích).
  • Účinnost využití různých nástrojů řízení OH v obcích na plnění cílů rozvoje OH obcí za účasti občanů (informační, ekonomické a administrativní nástroje – syntéza poznatků dřívějších výzkumů; inovativní přístup obsažen ve využití komparace při identifikaci nejlepší praxe v řízení odpadového hospodářství ve vazbě na vybrané parametry obcí).
  • Efektivita technologií při plnění cílů rozvoje OH obcí (inovativní přístup obsažen ve využití benchmarkingu při identifikaci nejlepší praxe v řízení odpadového hospodářství ve vazbě na vybrané parametry obcí).

Výsledkem výzkumu bude nová metodika pro zpracování POH obcí, využívající nástrojů GIS a aktuální poznatky o účinnosti nástrojů řízení a technických opatření pro analýzu i návrhy rozvoje OH obcí. Metodika bude podepřena softwarovým nástrojem pro analýzu OH obce ve vztahu k cílům a opatřením POH krajů a pro generování návrhů pro efektivní rozvoj OH obcí. Generování návrhů bude opřeno o znalostní bázi učinných a efektivních nástrojů a postupů řízení odpadového hospodářství obcí vycházejících z analýzy několika desítek zpracovaných POH obcí a jejich implementaci a o inovativní komparativní přístup k identifikaci nejlepší praxe v řízení OH obcí.

Základní dokumenty k projektu

Vyjádření zájmu o výsledky, MŽP, odbor odpadů

Vyjádření k certifikaci, MŽP, odbor odpadů

Smlouva o poskytnutí podpory, TAČR

Výstupy projektu

Analýza potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných KO

Případové studie dobré praxe v odpadovém hospodářství měst a obcí