Účinnost separace

Analýza potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných KO v obcích nad 3000 obyvatel

Postup řešení projektu

Úvodní část výzkumu byla zaměřena na více než 400 obcí s počtem obyvatel nad 3000 ze všech krajů, které mají nebo mohou mít povinnost zpracovat Plánu odpadového hospodářství původce — obce. Zde jsou prezentovány úvodní analýzy údajů o produkci odpadů v obcích za rok 2012 ve vztahu k cílům směrnice ES/98/2008 a ES/31/99. Podklady o OH obcí za rok 2012 byly získány z informačního systému ISOH na základě pověření ze strany MŽP. Souběžně jsou oslovovány obce s nabídkou zapojení do projektu, v první fázi formou poskytnutí údajů o OH za rok 2013.

Analýzy spočívají v porovnání úspěšnosti při odděleném shromažďování odpadů k využití (papír, sklo, plasty) ve vybraném souboru obcí a měst. Výstupem analýzy je porovnání výkonnosti odpadového hospodářství obcí ve vztahu k cílům směrnice ES/98/2008 (metodou „benchmarking“). Toto porovnání umožňuje identifikovat nejúspěšnější obce a města, která budou oslovena za účelem zpracování studií dobré praxe v řízení odpadového hospodářství. Tyto případové studie budou na základě souhlasu obcí publikované na projektovém webu a tak zpřístupněny jako příklady pro inspiraci dalších obcí a měst.

Vyhodnocení separace odpadů obcí a měst nad 3000 obyvatel

Výzkum byl zaměřen na dva aspekty produkce odpadů, potenciál produkce vybraných složek KO (papír, sklo, plasty) a jejich skutečně odděleně shromážděné množství v obcích. Potenciál produkce odpadů a produkce odpadů jsou hodnoceny ve dvou variantách, nejprve jen na základě produkce evidované obcemi/městy pod kódem A00 (zpráva ke stažení ZDE)a poté v rozšířené variantě jako produkce A00 plus odpady předávané občany do zařízení pro sběr a výkup evidované BN30 (zpráva ke stažení ZDE). Potenciál produkce a produkce odpadů jsou pak porovnány navzájem a s cílem směrnice ES/98/2008 na 50% využití těchto složek domovních a podobných odpadů. Pro přehlednost bylo z analýzy prezentované níže vyloučeno 5 % extrémních hodnot, které mohou indikovat chybu v datech.

Potenciál produkce

Jedná se o ukazatel teoretické produkce dané složky odpadů v případě, že by nebyla prováděna žádná opatření pro oddělené shromažďování odpadů. Potenciál produkce je stanoven na základě

  • produkce odpadů obce/města (za rok 2012);
  • teoretické skladby směsných komunálních odpadů z domácností (dle výsledků projektu z Programu Výzkumu a vývoje MŽP ČR č. SP/II/2f1/132/08: „Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“, PřF UK v Praze, 2008-2010);
  • statistických údajů o zdrojích energie pro vytápění bytů v obcích (ČSÚ, SLBD 2011).
Produkce odpadů v obcích/městech

Předmětem sledování jsou hlavní odděleně shromažďované složky komunálních odpadů — papír, sklo a plasty.

Papír: jako suma 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01 (odpady papíru nebo s převažující složkou papíru).

Plasty: jako suma 15 01 02, 20 01 39 (odpady plastů).

Sklo: jako suma 15 01 07, 20 01 02 (odpady skla).

Má se za to, že produkované odpady jsou odděleně shromažďovány za účelem využití a předávány k dalšímu využití, a proto je produkce těchto odpadů interpretována jako využití daných odpadů.

Účinnost separace v obcích/městech

Jedná se o poměrový ukazatel

Produkce odpadu / Potenciál produkce odpadu.
Ukazatel vyjadřuje, jaký podíl z celkového potenciálu produkce odpadů byl v jednotlivých městech odděleně shromážděn k využití. Tento ukazatel může nabývat hodnoty i vyšší než 1 a to v případech, že

  • počet lidí v obci/městě je sezónně nebo celoročně navyšován v důsledku rekreace, školství, turnusového dojíždění do zaměstnání (u krátkodobě pobývajících převažuje dobře tříditelný obalový odpad);
  • skutečná skladba domovních odpadů se liší od výzkumem stanovených hodnot (tato možná příčina ovšem nevysvětluje extrémní odchylky);
  • do domovních odpadů jsou přimíchány odpady živnostenské (jak v legálním souladu, tak v rozporu se systémem OH dané obce/města);
  • evidence odpadů není vedena správně (například se do evidence přičítají odpady produkované jinými původci).

Grafické výstupy

Dále prezentované grafy vycházejí z rozšířeného pojetí produkce odpadů v obcích/městech (varianta A00 + BN30).

Z porovnání je patrné, že největší rezervy v separaci a využití odpadů jsou u plastů, více než polovina obcí a měst sledované skupiny také nedosahuje cíle pro papír a nejlepší situace je u skla, kde přibližně polovina obcí splňuje cíl pro rok 2020. Faktory úspěchu v naplňování cílů separace složek směsných KO v obcích budou předmětem dalšího výzkumu projektu.

Legenda ke grafům: Černá svislá čára v grafech zobrazených níže značí medián (hodnotu, od níž nalevo i napravo je stejný počet obcí), červená svislá čára značí 50% úroveň využití odpadů (minimální cíl pro rok 2020 dle směrnice ES/98/2008).

Analýza produkce papíru

Potenciál produkce papíru z SKO na obyv.

Produkce papíru na obyv.

Účinnost separace papíru z potenciálu produkce papíru

Analýza produkce plastů

Potenciál produkce plastů z SKO na obyv.

Produkce plastů na obyv.

Účinnost separace plastů z potenciálu produkce plastů

Analýza produkce skla

Potenciál produkce skla z SKO na obyv.

Produkce skla na obyv.

Účinnost separace skla z potenciálu produkce skla

(zpět na hlavní stránku projektu)