Benchmarking OH obcí 2015

V právní úpravě a plánech odpadového hospodářství krajů jsou nastaveny cíle rozvoje odpadového hospodářství („OH“) obcí na dlouho dopředu. Na cestě k těmto cílům jsou obce v různých aktuálních pozicích. Jako ve všech oborech, i v OH jsou některé obce úspěšnější, jiné průměrné a jiné vyloženě pokulhávají. Porovnání úrovně odpadového hospodářství obce s širším okruhem obcí je silným vodítkem pro sebehodnocení pozice konkrétní obce na cestě rozvoje OH i kvality služeb občanům.

Při porovnávání odpadového hospodářství jednotlivých obcí je ovšem třeba postupovat velice opatrně. Každá obec má nastavený systém OH jinak a jednotlivé vzájemné srovnávání může pokulhávat a je snadno napadnutelné. Ovšem při porovnání OH obce pomocí ukazatelů základních cílů OH s velkou skupinou obcí lze s jistotou říci, že pokud se nacházíme třeba ve skupině 20 % nejlepších obcí, tak jsme opravdu na dobré cestě, zatímco pokud máme ukazatele na úrovni 20 % nejslabších obcí, tak je zřejmě něco špatně. Benchmark je metoda srovnávání hodnot určité „veličiny“, proto se tomuto porovnávání říká „benchmarking“.

Protože POH obcí jsou veřejné dokumenty, zveřejňované dle § 44 odst. 12 zákona o odpadech, mohli jsme provést analýzu ukazatelů OH v obcích ČR za rok 2015 s využitím zveřejněných POH obcí. Rok 2015 byl u většiny POH obcí posledním rokem posuzovaného období, za které jsou v POH k dispozici údaje. Analýzu základních ukazatelů OH za tento rok jsme provedli u více než dvou set obcí s celkem 3,8 mil. obyvatel (nezahrnuje Prahu). Z POH ČR jsme pro benchmarking OH obcí vybrali klíčové cíle a jejich ukazatele pro materiálové využití odpadů a snížení skládkování odpadů.

Rámcový článek Ing. Pavla Nováka a Ing. Andrey Koláčkové k tomuto tématu jsme publikovali v květnovém Odpadovém fóru 2019 (www.odpadoveforum.cz). Výsledky analýz POH obcí naleznete pod následujícími odkazy:

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Účinnost separace bioodpadů, textilu a NO

Směsné komunální odpady a objemné odpady

Materiálové využití komunálních odpadů

Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů

 

Velikostní kategorie obcí

Pro stanovení velikostních kategorií obcí jsme vycházeli z kategorií, které stanovuje společnost EKO-KOM ve svém systému odměňování obcí. V současné době máme v databázi údajů následující počet obcí se zpracovanou analýzou za rok 2015:

 

Velikostní kategorie 0-5 000 5 001-15 000 15 001-40 000 40 001 a více
Počet obcí 69 87 35 21
Počet obyvatel v obcích 249 503 707 113 789 995 2 062 741

 

Ve velikostní kategorii 0-5 000 obyvatel je převážná většina obcí (66) z kategorie 2 000-5 000. V kategorii nad 40 000 obyvatel je 17 obcí v rozmezí 40 000-100 000 a 4 obce jsou nad 100 000 obyvatel.

Zapojení do projektu

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.