Skládkování BRKO

Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Míra skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) je dalším z cílů stanovených v POH ČR. Cíl konkrétně požaduje „snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995“ (zdroj: POH ČR). Tento cíl lze přepočítat na měrné jednotky a jako takový činí 52 kg/obyv.

Než se však dostaneme k samotnému stanovení tohoto ukazatele, je nutné vyjasnit samotný pojem BRKO. Často bývá považován pouze za bioodpady sbírané v obci. Jedná se však o všechny odpady, které jsou schopné biologického rozkladu a na skládkách jsou aktivní a rozkladem uvolňují skládkový plyn. Vedle bioodpadů se tedy do BRKO počítá také papír nebo část textilu (jeho biologicky rozložitelná složka) a další BRO, které jsou obsažené v SKO. Významný podíl biologicky rozložitelné složky je také v objemných odpadech a některých dalších druzích odpadů.

Jak se tedy míra skládkování BRKO stanoví? Množství skládkovaného BRKO se vypočítavá z množství biologicky rozložitelných složek ve skládkovaných komunálních odpadech. Hlavním zdrojem jsou ve velké většině obcí skládkované objemné odpady a SKO. Pro SKO je množství skládkovaného odpadu vynásobeno koeficientem ukazatele BRKO v odpadu ukládaném na skládku. Koeficient pro SKO je stanoven rozdílem potenciálu produkce pro BRKO a shromážděného množství BRKO. Výsledek je vydělen celkovou produkci SKO. Množství podílu BRKO v objemném odpadu se stanoví jako množství skládkovaného objemného odpadu vynásobené koeficientem 0,3 (koeficient převzat z POH ČR). Postup výpočtu skládkovaného BRKO je uveden Metodickém návodu, v příloze č. 3. (https://www.odpadovaporadenska.cz/veda-a-vyzkum/planovani-oh/certifikovana-metodika/).

Jak je patrné z grafů níže, většině obcí se zatím nedaří tento cíl plnit. Pro splnění tohoto cíle je třeba vysoká účinnost separace odpadů, intenzivní systém sběru bioodpadů v obci a nízká měrná produkce SKO a objemných odpadů. Dále se daří tento cíl plnit obcím, které již v současné době tyto odpady energeticky využívají. Avšak tento způsob plnění cíle nepřispívá ke zvýšení materiálového využití odpadů, které je a do budoucna stále bude prioritní.

Skládkování BRKO (2015) — všechny obce
Skládkování BRKO (2015) — obce do 5 tis. obyv.
Skládkování BRKO (2015) — obce od 5 do 15 tis. obyv.
Skládkování BRKO (2015) — obce od 15 do 40 tis. obyv.
Skládkování BRKO (2015) — obce nad 40 tis. obyv.