Materiálové využití komunálních odpadů

Třídění odpadů je dnes zavedeno v každé obci ČR. Množství se odvíjí od systému separace odpadů, který je v obci nastaven a na celkové spolupráci obyvatel.

Materiálové využití komunálních odpadů je vyjádření poměru všech vytříděných materiálově využitelných složek a celkového množství komunálních odpadů. Mezi materiálově využitelné složky se řadí papír, plasty, sklo, kovy, bioodpady a textil, popř. nápojové kartony. Do materiálového využití se nezapočítávají odpady, se kterými se nakládá v režimu předcházení vzniku odpadů (typicky elektrozařízení nebo bioodpady v domácích kompostérech).

Z grafu využití KO všech obcí je patrné, že většina obcí zatím nedosahuje 50% úrovně. Největší podíl obcí dosahuje úrovně využití 20 až 40 % komunálních odpadů. Více než 50% úrovně dosahuje pouze 10 % posuzovaných obcí.

Materiálové využití KO (2015) — všechny obce
Materiálové využití KO (2015) — obce do 5 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2015) — obce od 5 do 15 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2015) — obce od 15 do 40 tis. obyv.
Materiálové využití KO (2015) — obce nad 40 tis. obyv.
Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100